KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Tréneri preverovali prípravu pretekárov fyzickými testami

Prípravu juniorských a kadetských reprezentantov na blížiace sa Majstrovstvá sveta si tentokrát reprezentační tréneri vopred poistili. Pred odchodom na prázdniny absolvovali pretekári vstupné testy, ktoré sa stali východiskovými pre kontrolu ich výkonnosti po prázdninách. Vstupné aj výstupné testy sa konali v Banskej Bystrici za asistencie Romana Švantnera, ktorý navrhol testovú batériu. Vybraných 7 testov malo za preveriť fyzickú prípravu reprezentantov. Testovania sa zúčastnilo 40 pretekárov a na jednotlivých stanovištiach pôsobili tréneri František Kretovič, Jaroslav Javorský, Jozef Poliak, Róbert Končál, Miroslav Sližik a Kristína Grmanová. Patrí im poďakovanie za pomoc a spoluprácu.

 

Vyhodnotenie reprezentačných sústredení očami predsedu komisie štátnej reprezentácie Františka Kretoviča:

          "V dňoch 23.06.2007 a 29.08.2007 sme zorganizovali kontrolné sústredenia, na ktorých sme testovali fyzickú výkonnosť pretekárov pred prázdninami a po prázdninách. Po prvom testovacom dni boli všetci pretekári osobne vyhodnotení a boli doporučené spôsoby tréningov. Po testoch 29.08.2007 môžeme skonštatovať, že všetci reprezentanti sa zlepšili.

Sústredenia splnili naše očakávania, kontrolovaní pretekári na sebe pracovali a zlepšili svoju fyzickú kondíciu. Takto fyzicky pripravení absolvovali dňa 08.09.2007 prvé sústredenie, ktoré bolo zamerané na technickú a taktickú prípravu."

 

Pre názornejšiu predstavu o úrovni v jednotlivých testoch Vám prinášame aj najlepšie dosiahnuté hodnoty spolu s menami, ktoré ich vytvorili. Možno sa stanú vzorom pre nastávajúcu generáciu mladých karatistov pri zlepšovaní ich fyzickej pripravenosti.

 

Najlepšie výkony v jednotlivých testoch dosiahli :

 

Dynamické tlaky nohami......................Juraj Tabak................105 kg

Dynamické tlaky rukami.......................Juraj Tabak.................65 kg

Podstata testu spočívala v opakovaných tlakoch rukami, alebo nohami s váhou, pri ktorej neklesne rýchlosť vykonania pod zvolenú hodnotu. Rýchlosť sme merali zariadením "FiTRO Dyne".

Sed-ľah za 2 minúty...........................Monika Čulenová..........126 x

Beh na 800 m...................................Peter Tropp................2,21 min

Beh na 50 m.................................... Igor Zelina.................5,4 sek.

Zhyby na hrazde...............................Matej Urík..................16 x 

10 s test na výskokovom ergometri.........Barbora Bosnyaková......excelent  

                                                                    Ivana Višňovská...........excelent

Test pozostával z opakovaných výskokov v trvaní 10 s na platni "FiTROJumper", kde najvyšiu dosiahnutú úroveň vzhľadom na vek a pohlavie predstavuje hodnota "excelent"

 

 

-júlia-

Fotogaléria