KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Záverečné skúšky štúdia trénerov I. triedy

          V školskom roku 2006/2007 sa na FTVŠ UK v Bratislave v spolupráci so Slovenským zväzom karate otvorilo diaľkové štúdium trénerov I. triedy. Odborným garantom štúdia špecializácie bol prezident SZK Ing. Daniel Líška, vedúcim učiteľom Mgr. Kristína Grmanová.

           Štúdium trénerov I. triedy na FTVŠ UK je špecifickým druhom (neuniverzitného) vzdelávania  zameraného na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry. Uskutočňuje sa formou konzultačných blokov v trvaní 2 rokov (približne 8-10 krát). Po skončení uvedeného štúdia absolvent získava Osvedčenie s uvedením príslušnej špecializácie a prizná sa mu kvalifikácia trénera I. triedy.

          V utorok 10.6.2008 o 9.00 hod sa v Olympijskom klube FTVŠ UK v Bratislave konali záverečné skúšky absolventov dvojročného štúdia, ktorých sa zúčastnili menovite: Imrich Bacskai, Renáta Gašparovičová, Jaroslav Javorský, František Kačík, František Kretovič, Júlis Valenta, Dušan Sárka, Boris Zvolenský.

Skúšobná komisia bola zložená zo zástupcov FTVŠ UK aj SZK: Mgr. Ľubor Tománek, PhD., doc. PaedDr. J. Šimonek, PhD., doc. Erika Zemková, PhD., Ing Daniel Líška, PhDr. Miroslav Sližik, PhD.

 

          Všetci frekventanti najprv obhajovali Záverečnú prácu (viď prehľad ZP). Prezentáciami v powerpointe bližšie špecifikovali cieľ, úlohy a hypotézy svojej práce a v závere zhodnotili jej výsledky. V druhej časti záverečných skúšok odpovedali na vybrané otázky z Teórie a didaktiky športu (1) a špecializácie (2) - teda z teórie a didaktiky karate.

A ako to všetko dopadlo? Prešli všetci a úspešne! Slávnostné odovzdávanie certifikátov s najvyššou trénerskou kvalifikáciou ôsmim novým trénerom prebehne 21.6.2008 v rámci otvorenia turnaja "Európsky pohár mládeže".

 

V mene Slovenského zväzu karate Vám všetkým úprimne gratulujeme a tešíme sa, že aj napriek Vašej časovej zaneprázdnenosti Ste v sebe našli odvahu a chuť pustiť sa do niečoho nového a dotiahnuť to všetko do úspešného konca.

 

 

Fotogaléria zo slávnostného odovzdávania certifikátov bude zverejnená v pondelok, 23.6.2008

 

 

ZOZNAM OBHÁJENÝCH ZÁVEREČNÝCH PRÁC:

1) BACSKAI, I.: Vplyv únavy na výkon rozhodcov počas súťaže karate

2) GAŠPAROVIČOVÁ, R.: Rola ženy v karate

3) JAVORSKÝ, J.: Vplyv laterality na disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti dolných končatín karatistov špecializujúcich sa na športový zápas - kumite

4) KAČÍK, F.: Monitoring vplyvu tréningu karate na rozvoj pohybových schopností detí školského veku.

5) KRETOVIČ, F.: Analýza podmienok športovej prípravy v karate vo vzťahu k výkonnosti

6) SÁRKA, D.: Zmeny úrovne reakčného času vplyvom vybraných cvičení v karate.

7) VALENTA, J.: Analýza a porovnanie športovej a pohybovej výkonnosti v kata družstiev vo vzťahu k homogenite ich zloženia

8) ZVOLENSKÝ, B.: Vplyv špecializácie na disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti dolných končatín reprezentantov karate, kickboxu a taekwonda