KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácie z Výkonného výboru SZK

VV SZK rozhodol, že súťažiach Slovenského pohára môžu štartovať pretekári bez obmedzenia vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV). Táto zmena nadobúda platnosť už pre súťaž 1. kola Slovenského pohára kadetov, juniorov a starších juniorov, ktorá sa uskutoční v nedeľu 13.9.2009 v Sabinove.

 

VV SZK schválil nový súťažný poriadok, ktorého novelizáciu zverejníme v najbližších dňoch

 

VV SZK schválil účasť akademických reprezentantov na Akademických majstrovstvách sveta 15.-18.7.2010 v Čiernej hore (Podgorica)

 

VV SZK vyslovil poďakovanie V. Polúchovi z BÚK za mimoriadne cenné aktivity a spoluprácu v oblasti mediálnej politiky SZK

 

VV SZK upresnil plán prípravy a výjazdov reprezentácie.

 

VV SZK schválil, že definitívna nominácia J&K na Majstrovstvá sveta v Maroku bude schválená na nasledujúcom Výkonnom výbore SZK - v utorok 6.10.2009.

 


VV SZK stanovil ochrannú masku tváre ("Face Mask") za doporučené ochranné prostriedky, nie povinné.

 

VV SZK schválil na základe doporučenia homologizačnej komisie ochranný prostriedok - chránič trupu firmy Katsudo

 

VV SZK schválil termín testovania širšej reprezentácie  - dňa 28.6.2009 (nedeľa).

 

VV SZK schválil zaradenie kategórie "kumite deti 5 až 7 rokov", vo váhových kategóriách -20 kg, -24 kg, -28 kg, -32 kg a +32 kg.

 


 

VV SZK poveril Komisiu štátnej reprezentácie (KŠR) v spolupráci so Športovo-technickou komisiou (ŠTK) spracovaním návrhu modelu na zaradenie súťažnej kategórie 5-7 ročných detí vrátane potrebnej úpravy pravidiel.

 

VV SZK schválil nomiciu na IWGA (Svetové hry) 2009 v Taipei v zložení: Eva Tulejová (reprezentant), Ján Longa (tréner).

 

VV SZK poveruje ŠTK, KŠR a sekretariát SZK vypracovaním návrhu modelu zaradenia postupových súťaží Slovenského pohára vo všetkých kategóriách do vytipovaných, pravidelne organizovaných súťaží (môžu byť aj medzinárodné akcie v rámci SR) pre nasledovnú sezónu. Uvedený model bude prerokovaný s organizátormi týchto akcií (turnajov).

 

VV SZK na svojom zasadnutí dňa 3.3.2009 schválil návrh Komisie štátnej reprezentácie na aplikáciu pravidiel v športovom zápase vekovej kategórie 8 a 9 ročných  s možnosťou bodovania aj technikou rúk alebo nôh vedenou na hlavu. Pretekár pri vykonaní techniky rúk alebo nôh na hlavu musí dodržať ustanovenie pravidiel rozhodovania stanovené pre stretnutia v športovom zápase vekových kategórií 10 až 17 ročných.