KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SZK

Súťažný poriadok Slovenského zväzu karate, schválený VV SZK 9.9.2009 (úvodná časť)

 

Súťažný poriadok SZK_úvodná časť

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Slovenský zväz karate vzhľadom k potrebe zjednotenia a skvalitnenia systému súťaží v SR vydáva tento materiál, ktorý je záväzný pre všetky kvalifikačné a majstrovské súťaže zaradené do termínového kalendára na daný rok. Obecne platí, že na predmetné súťaže nemusia byť vydávané (v rámci znižovania administratívnej náročnosti) podrobné propozície. Môžu ich nahradiť pozvánky. Je povinnosťou usporiadateľa každej súťaže zaslať oznámenie o mieste konania súťaže najmenej 21 dní pred jej konaním predsedovi ŠTK, hospodárovi, prezidentovi zväzu a na sekretariát zväzu. Následne je sekretariát zväzu povinný rozoslať pozvánky s uvedením všetkých skutočností o konaní súťaže všetkým registrovaným klubom SZK. Súťažný poriadok v uvádzanom znení určuje pôsobnosť ŠTK v rámci SZK. Z dôvodu sprogresívňovania súťažnej činnosti sa predpokladá pravidelné inovovanie predkladaného Súťažného poriadku. Zároveň sú pre realizáciu súťažnej činnosti každoročne vypracovávané a predkladané rozpočtové kalkulácie. Tieto úpravy podliehajú schvaľovaciemu konaniu v zmysle platných stanov.

 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

vyplývajú zo schválených stanov Slovenského zväzu karate. Súťaží riadených Slovenským zväzom karate sa zúčastňujú členovia športových oddielov a klubov karate, ktorí sú jeho registrovanými členmi alebo spĺňajú podmienky vymedzené STANOVAMI SZK.

 

2. VŠEOBECNÉ A TECHNICKÉ USTANOVENIA

Súťažný poriadok je vydávaný Slovenským zväzom karate (ďalej len SZK ) a je záväzný pre všetky začlenené alebo spolupracujúce zložky v zmysle schválených stanov pre súťaže riadené SZK. V pôsobnosti SZK sa v zásade organizujú športové súťaže v súlade so športovými súťažami na úrovni EKF a WKF.

 

V zmysle uvedeného sa v karate v rámci pôsobnosti SZK organizujú športové súťaže v týchto disciplínach:

a/ športový zápas družstiev - kumite

b/ športový zápas jednotlivcov - kumite

c/ súborné cvičenia jednotlivcov - kata

d/ súborné cvičenia družstiev - kata

Podmienkou účasti na športových súťažiach riadených SZK je z hľadiska pretekára splnenie týchto náležitostí:

-byť registrovaný samostatne alebo prostredníctvom klubu v príslušnej zväzovej zložke v zmysle stanov s platným preukazom.

 

Preukaz karate je platný, ak:

a) pretekár má potvrdenú lekársku prehliadku nie staršiu ako 1 rok.

b) sú vlepené známky za priebežný rok

c) je potvrdená príslušnosť ku klubu

d) je nalepená fotka

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Súťaže na celoštátnej úrovni prebiehajú v jednotlivých vekových kategóriách podľa nasledujúcich podmienok:

 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE JEDNOTLIVCI

KATEGÓRIA                    VEK                 DISCIPLÍNA            ČAS ZÁPASU  

chlapci                             5  až  7             kata, kumite          60 sek.                

dievčatá                           5  až  7             kata, kumite         60 sek.                  

mladší žiaci                      8  až  9              kata, kumite          60 sek.                 

mladšie žiačky                  8  až  9             kata, kumite          60 sek.                

starší žiaci                       10 až 11             kata, kumite         90 sek.                

staršie žiačky                   10 až 11            kata, kumite         90 sek.                

ml. dorastenci                  12 až 13            kata, kumite       120 sek.               

ml. dorastenky                  12 až 13           kata, kumite       120 sek.              

st. dorastenci                   14 až 15           kata, kumite        120 sek.                

st. dorastenky                  14 až 15           kata, kumite        120 sek.                

ml. juniori                          16 až 17           kata, kumite        120 sek.                 

ml. juniorky                       16 až 17           kata, kumite        120 sek.               

st. juniori                           18 až 20           kumite                 120 sek.               

st. juniorky                         18 až 20          kumite                 120 sek.               

seniori                                    + 18             kumite              180 o 3.mies.240 sek.  

seniorky                                  + 18             kumite             120 o 3.mies.180 sek. 

seniori                                     + 16             kata

seniorky                                  + 16              kata          

 

HMOTNOSTNÉ KATEGÓRIE JEDNOTLIVCI

V súťažiach kumite sú nasledovné hmotnostné kategórie:

5-7 rokov, chlapci                     -20, - 24, -28 +28kg

5-7 rokov, dievčatá                  -20, - 24, -28, +28kg  

8-9 rokov, ml. žiaci                    -24,- 28,- 32, +32kg

8-9 rokov, ml. žiačky                 -25,- 30,- 35, +35kg 

10-11 rokov, st. žiaci                 -30 -35, -40, +40kg

10-11 rokov, st. žiačky              -35, -40, +40kg

12-13 rokov, ml. dorastenci      -40,-45, -50,+50kg

12-13 rokov, ml. dorastenky     -40,-45, +45kg

14-15 rokov, st. dorastenci       -52,-57,-63,-70, +70kg

14-15 rokov, st. dorastenky      -47, -54,  +54kg

16-17 rokov, juniori                   -55, -61,-68,-76,+76kg

16-17 rokov, juniorky                -48, -53, -59, +59 kg

18-20 rokov st. juniori                -68, -78,+78kg    

18-20 rokov st. juniorky             -53, -60,+60kg

+ 18 rokov  seniori                    -60,-67,-75,-84,+84kg

+ 18 rokov seniorky                   -50, -55, -61,-68,+68kg 

 

VEKOVÉ A  HMOTNOSTNÉ KATEGÓRIE v SÚŤAŽI DRUŽSTIEV KUMITE - Súťaží sa vo všetkých vekových kategóriách bez rozdielu hmotnosti

+18 rokov          seniori - seniorky

15  - 17 rokov    juniori                   

15  - 17 rokov    juniorky                

12  - 14 rokov    dorastenci             

12  - 14 rokov    dorastenky             

9    -  11 rokov     žiaci                    

9    -  11 rokov     žiačky                   

5    -   8 rokov     chlapci                

5    -   8  rokov    dievčatá                         

 

VEKOVÉ KATEGÓGIE V SUŤAŽI DRUŽSTIEV KATA  

+ 16 rokov seniorov a senioriek

15  - 17 rokov  juniori a juniorky

12  -  14 rokov  dorastenci a dorastenky

9    -  11 rokov žiaci a žiacky

5    -   8 rokov chlapci a dievčatá

-Zápasy predkola (všetky zápasy mládežníckych kategórií až po dosiahnutie šestnástky pretekárov alebo družstiev) môžu byť skrátené o 30 sekúnd (minimálny čas je ale 60 sekúnd), pri nerozhodnom stretnutí môže byť Sai Šiai skrátené na 30 sek.

-  Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

- Ostaršenie platí v kata i kumite maximálne o 1 rok. Pre mládežnícke kategórie je takto umožnený tzv. "striedavý štart". Striedavý štart športovca je forma štartu vo dvoch vekových kategóriách a to vo vlastnej a najbližšej vyššej kategórii. Pri účasti na súťaži na ktorej je viac vekových kategórií môže pretekár s ostaršením súťažiť len v jednej vekovej kategórii. Povolenie na ostaršenie je možné získať len na základe športovo-technického súhlasu príslušnej zväzovej zložky a súhlasného rozhodnutia kompetentnej zdravotníckej zložky alebo zdravotníckeho pracoviska a tiež súhlasu rodiča.

 

4. SÚŤAŽNÝ KALENDÁR

Je zostavovaný, tak aby mal nadväznosť na vrcholové európske a svetové súťaže (ME,MS,) a aby spĺňal požiadavky vyplývajúce z koncepcie tvorby reprezentačných výberov.

V zmysle uvedeného je súťažná sezóna: jeseň-jar

V zhode s uvedeným je potom vydávaná termínová listina súťaží (súťažný kalendár), ktorá

môže obsahovať:

a/ zoznam priamo riadených (SZK) a nadväzujúcich súťaží

b/ zoznam sledovaných súťaží

Pozn.: Po zverejnení Súťažného kalendára je možné sa uchádzať o usporiadateľstvo

 

5. SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ A ROZHODCOVIA

V súťažiach platia pravidlá WKF pre kata i kumite.

Súťažné disciplíny, pre ktoré neexistujú oficiálne pravidlá WKF, budú riadené dočasne vždy pravidlami, ktoré budú tvoriť dodatok súťažného poriadku.

Rozhodcovské zabezpečenie je určené podľa pokynov, ktoré vydáva RK príslušnej SZK. Okrem toho usporiadateľ zabezpečuje službu k stolíku zapisovateľa a časomerača.

Pretekári, tréneri, funkcionári oddielov a klubov, ďalej rozhodcovia sú povinní v priebehu celej súťaže dodržiavať pravidlá a zásady predpísané pravidlami a propozíciami a sú povinní správať sa v duchu etiky karate.

 

6. RIADENIE SÚŤAŽÍ

Je zabezpečované ŠTK príslušnej zväzovej zložky a to z dvoch hľadísk.

a/ z hľadiska priameho riadenia konkrétnej súťaže

V tomto prípade ŠTK menuje zodpovedného člena ŠTK pre zabezpečenie priameho riadenia súťaže. Tento úzko spolupracuje s hlavným rozhodcom súťaže. Usporiadateľ zabezpečuje k nemu min. 1 pomocníka. Na medzinárodných a majstrovských súťažiach SZK musí byť zabezpečená registrácia a losovanie dvomi členmi ŠTK ktorí pracujú každý na samostatnom počítači.  

Medzi povinnosti riadiaceho člena ŠTK patrí spracovanie zápisu z každého stretnutia, zápasu, cvičenia. Tento zápis vyhotovuje zapisovateľ a podpíše ho rozhodca a arbiter, ktorý zároveň nesie za zápis zodpovednosť.

b/ z hľadiska celkového riadenia počas celej sezóny, v tomto prípade zabezpečuje riadiacu činnosť ŠTK v celom rozsahu.

 

7. ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE

Lekársku službu koordinuje organizátor a zabezpečuje usporiadajúci oddiel, klub.  Zabezpečuje sa 1 lekár pre každé dve zápasiská.

 

8. PROTESTY

Protesty proti formálnemu porušovaniu pravidiel a týchto propozícií podáva oficiálny coach alebo vedúci družstva hneď po výskyte predmetnej udalosti u hlavného rozhodcu súťaže spolu s vkladom 17€ za družstvo alebo 7€ za jednotlivca. Vklad v prípade zamietnutia prepadne v prospech SZK.

 

9.PORIADANIE SÚŤAŽÍ

Na usporiadanie súťaží sa vyhlasuje vydaním termínového kalendára konkurz. Priamu zodpovednosť za usporiadanie súťaže nesie poverený oddiel, klub. Minimálne 1 mesiac pred danou súťažou predkladá "Rozpis súťaže" a organizačné zabezpečenie ku schváleniu SZK. Súťaž sa musí konať v športovej hale s hľadiskom a musí byť náležite propagovaná v masovokomunikačných prostriedkoch respektíve formou plagátov. Slávnostný nástup môže byť organizovaný pred začiatkom finálovej časti súťaže. Jednokolové súťaže a turnaje končia vyhlásením výsledkov a prípadným odovzdaním cien za prvé, druhé a tretie miesta /prípadne ďalšie/. Organizátor má vyhradené právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ±30min.

 

Klub, ktorý usporiada súťaž v určenom termíne, musí zabezpečiť:

a/   nahlásenie zodpovedného funkcionára - meno, adresu, telef. číslo

b/ rozoslanie pozvánok najmenej 21 dní pred súťažou na sekretariát zväzu, predsedovi RK, ŠTK, hospodárovi, prezidentovi zväzu (doručenie doporučene, emailom ).

V pozvánke musí byť uvedený časový rozpis súťaže, možnosti ubytovania, stravovania a dopravy

c/ vyhovujúcu halu najmenej s dvomi (seniori) alebo štyrmi (mládež) zápasiskami a vybavením (stoličky, lavičky, stoly, ukazovatele skóre , stopky,  váhy, oznamovacie tabule)

d/ primeranú usporiadateľskú službu

Usporiadateľ môže v súčinnosti s hlavným rozhodcom súťaže zabezpečiť ukážky praktickej aplikácie pravidiel karate pre divákov

 

PO KAŽDEJ SÚŤAŽI RK+ŠTK ZA ÚČASTI USPORIADATEĽA ZHODNOTIA ZABEZPEČENIE

USPORIADANIA SÚŤAŽE A  PODAJÚ SPRÁVU VV SZK. VÝŠKU  ODMENY ZA USPORIADATEĽSTVO STANOVUJE SCHVÁLENÝ FINANČNÝ PORIADOK SZK. V PRÍPADE NEDOSTATKOV PRI USPORIADANÍ MOŽE VV SZK ODMENU KRÁTIŤ.

 

10.ORGANIZAČNÉ POKYNY

Kluby, ktoré spĺňajú podmienky účasti na danej súťaži sú povinné:

a/ v dlhodobých súťažiach zaslať písomne menný zoznam (súpisku) nových pretekárov, ktorí nie sú ešte zaradení v registri  ŠTK. (priezvisko, meno, dátum narodenia, STV, súťažnú kategóriu). Tieto zoznamy zasielajú buď poštou na poštovú adresu zväzu alebo emailom na karate@karate.sk .

b/ v ostatných súťažiach kluby a oddiely zasielajú správne vyplnenú súpisku (viď bod a)) priebežne aspoň 7 dní pred súťažou. V súčasnosti používaná výpočtová technika umožní takto efektívnejšie pripraviť prezentáciu.

c/ Odprezentovať svojich pretekárov pred samotnou súťažou (váženie, kontrola preukazov a pod.)

Pri nedodržaní uvedeného postupu sa platí sankčný poplatok 17€ za klub. Športový klub karate môže byť zastúpený v danej súťaži maximálne dvomi družstvami v tej istej kategórii. .

 

Štartovné:

Na súťažiach je vyberané štartovné, ktorého výšku schvaľuje každoročne Dozorná rada. Štartovné platia všetci pretekári resp. družstvá s výnimkou usporiadateľského klubu.

 

11.SÚŤAŽNÉ SYSTÉMY VŠEOBECNE

Systém súťaže sa volí pre každú súťaž osobitne podľa povahy súťaže: dlhodobé, krátkodobé, majstrovské, nemajstrovské, kvalifikačné, súťaž jednotlivcov, súťaže družstiev, určujúci je tiež počet zúčastnených.

 

Systém súťaže "každý s každým"

je určený pre dlhodobé i krátkodobé súťaže a tak isto pre súťaže družstiev i jednotlivcov.

Poradie a rozpis stretnutí podľa počtu účastníkov:

-pri 3 - 4 účastníkoch: pri 5 - 6 účastníkoch:

1. kolo: 1 - 4, 2 - 3      1. kolo: 3-6, 4-2, 5-1, 6-5, 1-4,

2. kolo: 2 - 4, 3 - 1       2. kolo: 2-3, 2-6, 3-1, 4-5, 1-6,

3. kolo: 4 - 3, 1 - 2       3. kolo: 2-5, 3-4, 6-4, 5-3, 1-2

-pri 7 - 8 účastníkoch:

1. kolo: 1-8,2-7,3-6,4-5,2-8,3-1,4-7,5-6,8-6,

2. kolo: 7-5,1-4,2-3,3-8,4-2,5-1,6-7,8-7,1-6,

3. kolo: 2-5,3-4,4-8,5-3,6-2,7-1,8-5,6-4,7-3,1-2

pri 9 - 10 účastníkoch:

1. kolo: 1-10,2-9,3-8,4-7,5-6,2-10,3-1,4-9,5-8,6-7,10-7,8-6,9-5,1-4,2-3

2. kolo: 3-10,4-2,5-1,6-9,7-8,10-8,9-7,1-6,2-5,3-4,4-10,5-3,6-2,7-1,8-9

3. kolo: 10-9,1-8,2-7,3-6,4-5,5-10,6-4,7-3,8-2,9-1,10-6,7-5,8-4,9-3,1-2

pri 11 - 12 účastníkoch:

1. kolo: 2-12,3-1,4-11,5-10,6-9,7-8,12-8,9-7,10-6,11-5,1-4,2-3,3-12,4-2, 5-1,6-11,7-10,8-9,12-9,10-8,11-7,1-6,

2. kolo: 2-5,3-4,4-12,5-3,6-2,7-1,8-11,9-10,12-10,11-9,1-8,2-7,3-6,4-5

5-12,6-4,7-3,8-2,9-1,10-11,12-11,1-10,

3. kolo: 2-9,3-8,4-7,5-6,6-12,7-5,8-4,9-3,10-2,11-1,1-12,2-11,3-10,4-9,

5-8,6-7,12-7,8-6,9-5,10-4,11-3,1-2

Pri nepárnom počte účastníkov sa použije tabuľka pre najbližší vyšší počet párnych účastníkov. Účastník, ktorý má zápasiť s najvyšším párnym číslom má v tom ktorom kole voľno.

 

Systém súťaže na jednu porážku - jednoduchá repasáž:

Je vhodný najmä pre jednorazové turnaje. Neobmedzený počet účastníkov. Postupuje sa podľa rozlosovania - pavúka, ktoré následne po učení finalistov doplňuje pavúk pretekárov porazených finalistami za účelom určenie pretekárov  súťaže o 3-tie miesta. Tento systém je možné  použiť tak v súťaži jednotlivcov ako aj v súťaži družstiev.

 

 

Systém súťaže skupinový:

Družstvá (jednotlivcov) rozdelíme do skupín a určíme koľko účastníkov z každej skupiny postúpi do finálovej skupiny, tiež či stretnutia (cvičenia) odzápasené (odcvičené) v skupinách sa započítavajú i pre finále. V skupinovom systéme jednotlivcov musí skončiť stretnutie vyhlásením víťaza.

 

12.PRIEBEH A HODNOTENIE SÚŤAŽÍ

 

A. Kumite družstiev - všeobecne

a/ Družstvo na majstrovských a postupových súťažiach SZK sa spravidla skladá z min. 4 pretekárov (muži, ženy, mládež) uvedených na súpiske, z ktorých spravidla  3-ja zápasia v určenom stretnutí. Na domácich medzinárodných súťažiach ako je VCS sa spravidla aplikujú ustanovenia pravidiel WKF a to tak, že zúčastnené družstvo mužov uvedie menovite 7 členov na zozname družstva pričom na stretnutie nastupuje 5 súťažiacich. V kategórii družstiev žien budú na zozname uvedené mená 4 členiek pričom na stretnutie nastupujú 3 súťažiace.  

b/ Menný zoznam a poradie zápasiacich (zostavu) odovzdá "coach" družstva na zápasovom lístku pred každým stretnutím podľa pokynov pre organizáciu súťaže

c/ V prípade, ak nie je odovzdaný zápasový lístok pred niektorým stretnutím, zostáva v platnosti lístok z predchádzajúceho stretnutia.

d/ Víťaz zápasu získava pre svoje družstvo do výsledku stretnutia postup do ďalšieho kola súťaže.

e/ Každému zúčastnenému družstvu sa určí losovaním štartovné číslo.

f/ Bodové hodnotenie prvých:

1.) 8 bodovacích miest: 12,8,4,4,2,2,2,2. - kumite - vylučovací systém

Je určené pre hodnotenie najlepších 8 družstiev každého kola pri dlhodobej súťaži. Pri rovnosti súčtu bodov v dlhodobej súťaži sa poradie ďalej určí podľa nižšieho súčtu umiestnení. Tiež sa toto bodové hodnotenie využije pre určenie poradia v celoštátnom rebríčku.

2.) systém každý s každým v ucelenej súťaži určí poradie v zmysle hodnotenia:

Za víťazstvo v stretnutí získava družstvo do celkového hodnotenia 2 body, pri nerozhodnom výsledku 1 bod a za prehru 0 bodov

Po skončení každého kola /pri dlhodobej súťaži/ vydáva ŠTK tabuľku stavu súťaže. O poradí rozhoduje počet celkovo získaných bodov. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých účastníkov rozhodujú o poradí kritériá uvedené v platných pravidlách.

 

B. Kumite jednotlivcov - všeobecne

a/ Podľa zvoleného systému súťaže sú pretekári rozlosovaní do losovania - pavúka. Pri losovaní sa prihliada na to, aby sa pretekári jedného klubu (družstva) losovali do protiľahlej časti losovania - pavúka. KŠR má právo na základe skutočnosti, že ak sú v kategórii dvaja výkonnostne vyrovnaní pretekári, týchto môže nasadiť do protiľahlej časti losovania - pavúka. Kritéria pre nasadenie vypracováva KŠR, nasadení pretekári budú známi súťažiacej verejnosti pred zahájením losovania. KŠR môže na základe dosiahnutia kvalitných výsledkov zaradiť do seniorských súťaží aj pretekára s vekom 16 rokov za podmienky dodržania ostaršenia.    

b/ Bodové hodnotenie prvých:

1.) 8 bodovacích miest: 12,8,4,4,2,2,2,2. - kumite

Je určené pre hodnotenie najlepších 8 pretekárov každého kola pri dlhodobej súťaži. Pri rovnosti súčtu bodov v dlhodobej súťaži sa poradie ďalej určí podľa nižšieho súčtu umiestnení. Tiež sa toto bodové hodnotenie využije pre určenie poradia v celoštátnom rebríčku.

 

C. Kata družstiev

Počet členov družstva je 3, organizácia a hodnotenie súťaže prebieha ako pri súťaži jednotlivcov v súborných cvičeniach.

 

D. Kata jednotlivcov

a/ Poradie pretekárov sa stanovuje na základe získaného ohodnotenia od rozhodcov /platné pravidlá WKF.

b/ Bodové hodnotenie prvých 8 bodovacích miest: 12,8,4,4,2,2,2,2.

Je určené pre hodnotenie najlepších 8 pretekárov každého kola pri dlhodobej súťaži. Pri rovnosti súčtu bodov v dlhodobej súťaži sa poradie ďalej určí podľa nižšieho súčtu umiestnení. Tiež sa toto bodové hodnotenie využije pre určenie poradia v celoštátnom rebríčku.

 

E. Ceny

a/ môžu byť udeľované za umiestnenie v súťažiach, účastnícke, upomienkové,...

b/ podľa povahy súťaže udeľujú ceny:

- riadiaci orgán súťaže

- usporiadateľ súťaže

- sponzor súťaže

c/ ceny môžu byť : vecné, peňažné, medailové, diplomy

 

13.ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽÍ

Predkladaný návrh štruktúry súťaží sleduje v maximálne možnej miere racionálne ekonomické zabezpečenie pri rešpektovaní súťaží, ktoré je potrebné zachovať z dôvodu:

a/ neustáleho nárastu členskej základne

b/ zachovania nadväznosti na medzinárodné súťaže so zohľadnením zabezpečenia podmienok pre prípravu a uskutočňovanie výberov do reprezentačných celkov.

 

Súťaž:        M-SR   M-SR družst.       SP dorast a juniori   SP Seniori  SP mlád. do 13 rokov

Počet kôl:  1.kolo      1. kolo             pre SP budú určené VV SZK pre každú súťažnú sezónu

 

Kritériá pre určenie počtu postupujúcich. na M-SR:

1. Počet postupových miest určí VV SZK pre  jednotlivé regionálne zväzy.

2. Z konečného poradia SP postupuje 7 pretekárov s najvyšším bodovým ziskom.

3. Víťaz z predchádzajúceho ročníka M-SR všetky vekové kategórie.

Zásady:

a)  pri zdvojenom postupe sa berie ďalší pretekár v príslušnom regióne

b) voľné miesta sa obsadzujú pretekármi umiestnenými na ďalších miestach v konečnom poradí Slov. pohára.