KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Akademické M-SR, II. kolo SP seniorov

                  MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                     SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU
                                      SLOVENSKÝ ZVÄZ KARATE

                                           

                         Vám ďakujú za Vašu účasť na turnajoch

   

                        AKADEMICKÉ MAJSTROVSTVÁ SR 2010
                                                        a

               2. KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA V KARATE SENIOROV

 

Usporiadateľ :               KK IGLOW Spišská Nová Ves

Riaditeľ súťaže :           Mgr. Jaroslav Javorský
Termín :                        13. február 2010 (sobota)

Začiatok súťaže:           o 10.00 hod
Miesto :                         Spišská Nová Ves, Športová hala Obchodnej akadémie

                                      Markušovská cesta
Prezentácia:                  9.00 - 10.00 h (prezentácia kata aj kumite)
Rozhodcovia:                nominoval SZK


Výsledky turnaja:

 

2. kolo SP_Poradie účastníkov_13.2.2010 SNV

2. kolo SP_Štatistika účasti_13.2.2010 SNV

2. kolo SP_Štatistika umiestnení_13.2.2010 SNV

 

A-MSR_Poradie účastníkov_13.2.2010 SNV

A-MSR_Štatistika účasti_13.2.2010 SNV

A-MSR_Štatistika umiestnení_13.2.2010 SNV

  

Podmienky účasti na AM SR:

študenti všetkých foriem štúdia na VŠ, absolventi VŠ štúdia - šk. rok 2008/2009, študenti maturitného ročníka 2009/2010, dátum narodenia 1.1.1982 a mladší. Štartovať môžu aj študenti, občania Slovenskej republiky, študujúci na VŠ v zahraničí a zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Podmienkou štartu je platný doklad o štúdiu - index, ISIC u študentov VŠ, diplom o ukončení štúdia v šk. roku 2008/2009 u absolventov, potvrdenie o návšteve maturitného ročníka príslušnej školy u stredoškolákov, platný preukaz SZK (STV min. 5 kyu), preukaz poistenca a nominačný list od predsedu športovej komisie SAUŠ príslušného športu.

 

Strava a ubytovanie:  hradí organizátor - len pre účastníkov AM-SR, ubytovanie bude zabezpečené v ubytovni LIMBA pre záujemcov, ktorí nahlásia svoje požiadavky e-mailom riaditeľovi súťaže (Mgr. Javorský - omnis@pobox.sk ) v termíne do 31.1.2010

Cestovné pre účastníkov AM-SR: podľa pokynov SAUŠ

 

Hlavný rozhodca : Peter Baďura
Prihlášky: zaslať e-mailom predsedovi ŠK karate SAUŠ na adresu kacik@vsld.tuzvo.sk do 8.2.2010. V prihláške uviesť: meno a priezvisko, VŠ a fakultu, súťažnú kategóriu a dátum narodenia.

 

Súťažné kategórie:
kata: muži, ženy (jednotlivci)
kumite: muži: -60 kg, - 67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg
ženy: -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg

   

Organizácia súťaže: v každej kategórii prebehne podľa osobitných rozlosovaní najprv súťaž v rámci AM-SR a hneď potom súťaž 2. kola SP. V prípade, ak v príslušnej kategórii budú prezentovaní len účastníci AM-SR, prebehne len súťaž AM-SR, ktorej výsledky budú platné aj pre 2. kolo SP.

Časový rozpis: 09,00 - 10,00 prezentácia
                        10,00    začiatok súťaže:kata A-MSR, SP II. kolo
                                     (eliminácie + finále)

                        11,30   slávnostné otvorenie a ocenenie víťazov kata
                        12,00    súťaže v kumite (eliminácie + finále)
                        17,00 ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov

 

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.

  

Umiestnenie na AM-SR 2010 bude jedným z kritérií nominácie na Akademické majstrovstvá sveta 2010, ktoré sa uskutočnia 15.-18. júla 2010 v Podgorici (Čierna Hora).


prof. RNDr. František Kačík, PhD. - predseda ŠK karate SAUŠ

Mgr. Jaroslav Javorský - riaditeľ súťaže