KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

ONLINE Registrácia trénerov SZK

ONLINE Registrácia trénerov SZK všetkých tried a stupňov

 

Trénersko-metodická komisia SZK v zmysle vyhlášky MŠ č. 444/2008 Z.z. o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky spracovala elektronický On-line dotazník zameraný na zber informácií o odbornej kvalifikácii a aktivite trénerov karate. Tieto informácie a ďalšie písomné podklady budú slúžiť pre vytvorenie centrálnej databázy všetkých trénerov karate v rámci SZK a taktiež budú slúžiť ako hlavný podklad pre udeľovanie „funkčných licencií trénerov SZK“ s platnosťou na dobu určitú. Po vytvorení centrálnej datatbázy všetkých trénerov SZK budú okrem funkčných licencií vydávané registrovaným trénerom aj identifikačné karty "Kauča" (CIC coach identification card), ktoré budú slúžiť na identifikáciu kauča na súťaži. Zber informácii prostredníctvom tohto dotazníka bude prebiehať do 28.02.2011  

 

Predtým ako sa rozhodnete vyplniť Online elektronický dotazník, odporúčame Vám si najskôr preštudovať návod na jeho vyplnenie!

 • ONLINE Kvalifikačný dotazník trénrov karate: https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=sk&formkey=dFpuMUlNUHdTUE16b2FVOThST0FyLUE6MQ#gid=0 Online registrácia
 •  

  V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa TMK SZK zaväzuje, že nebude zverejňovať osobné údaje trénerov získané prostredníctvom tohto dotazníka. Uvedené osobné údaje budú použité len pre interné potreby TMK.

   

 • ONLINE Anonymná anketa o špecializácii a záujme o ďalšom vzdelávaní trénerov karate: https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=sk&formkey=dEI1UGJrVWtJQlQ1MjRqZ2ZZZHpRSVE6MQ#gid=0
 •  

  Súčasťou procesu zhromažďovania informácií pre potreby zavedenia a fungovania Jednotného vzdelávacieho systému odborníkov v športovom karate v rámci SZK, trénersko-metodická komisia vytvorila anonymnú on-line anketu zameranú na zistenie názorov aktívnych trénerov o ďalšom vzdelávaní a špecializácii športovej prípravy karatistov. Jej vyplnenie je dobrovoľné!

  Oba odkazy na obidva elektronické formuláre sú taktiež uvedené i sekcii "Trénersko-metodická komisia"

  • Príloha k elektronickému dotazníku o trénerskej kvalifikácii:

  Najneskôr do 30 dní od vyplnenia elektronického on-line dotazníka o trénerskej kvalifikácii je potrebné zaslať na adresu: Slovenský zväz karate „TMK“, Junácka 6, 832 80 Bratislava fotokópie nasledovných dokladov:

  • Kópia dokladu (diplomu, certifikátu) o získanej trénerskej kvalifikácii
  • Potvrdenie o trénerskej praxi (v klube, resp. regionálnom alebo národnom zväze)