KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa-výsledky

Slovenský zväz karate v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela a SsZK
Úspešne zrealizovali


školenie trénerov karate 1. kvalifikačného stupňa

( v celkovej dĺžke trvania 51 hodín )

 

Termíny školenia:
VŠEOBECNÁ ČASŤ: 12.03. - 13.03.2011

ŠPECIÁLNA ČASŤ: 06.05. - 08.05.2011 

 

ZOZNAM ÚSPEŠNÝCH ABSOLVENTOV - Tréneri SZK 1.stupňa

 

Reakcie a ohlasy absolventov školenia... 

 

Miesto konania: 
Fakulta humanitných vied UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
 

Gestor školenia: PhDr. Miroslav Sližik, PhD. - dipl. tréner I. triedy
(predseda trénersko-metodickej komisie SZK)
 

Lektori školenia:
Všeobecná časť: Vysokoškolskí učitelia Katedry telesnej výchovy a športu FHV UMB (podľa platnej akreditácie MŠ SR)

 • prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
 • prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.
 • PaedDr. Martin Pupiš, PhD.
 • PeadDr. Peter Mandzák, PhD.
 • RNDr. Želmíra Jankovská, CSc.
 • PaedDr. Božena Paugshová, PhD.
 • PhDr. Miroslav Sližik, PhD. 

Špeciálna časť: Oficiálni lektori SZK - schválení akreditačnou komisiou MŠ SR
(dipl. tréneri I. triedy / IV. a V. kvalif. stupňa, tréneri reprezentácie SR)

 • prof. RNDr. František kačík, PhD.
 • Ing. Ján Longa
 • Jozef Poliak
 • PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.
 • MUDr. Peter Kyseľ
 • PhDr. Miroslav Sližik, PhD.

Program školenia: (podrobný harmonogram školenia bol zaslaný každému prihlásenému uchádzačovi spolu s potvrdením prijatia jeho záväznej online prihlášky a taktiež bude zverejnený na webovej stránke SZK a SsZK !!!)

 

Účastnícky poplatok: 100,- € (účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 08.03.2011 prevodom na účet SsZK č.: 36538312/0200 - VUB, bližšie informácie o spôsobe platby získate u hospodárky SsZK Lucii Pavlíkovej: 0905220711, pavlikova.lucia13@gmail.com)

 

V poplatku za školenie je zahrnuté:
 Realizácia teoretickej časti (odmeny lektorom, prenájom priestorov a didaktickej techniky)
 Realizácia praktickej časti (prenájom priestorov, odmeny lektorom, MTZ)
 Záverečná skúška + náklady spojené s vydaním potvrdenia o získanej kvalifikácii

Podmienky účasti:
 uchádzač musí byť riadnym členom SZK s platným preukazom
 vek uchádzača musí byť minimálne 18 rokov
 minimálny stupeň technickej vyspelosti 4.Kyu
 musí mať ukončené úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie
 zaslanie záväznej prihlášky - (online elektronický formulár!)
 uhradenie účastníckeho poplatku

 

Online elektronická prihláška:

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=sk&formkey=dDhKLUNpdDBGY2FEZHdIdXpwb2F2Z3c6MQ#gid=0

 

Prihlásiť sa najneskôr do 08.marca 2011 !!!

 

Doplňujúce informácie:

PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
KTVŠ FHV UMB, Tajovského 40,
Banská Bystrica 974 11
tmk.karate@gmail.com

 

Odporúčaná literatúra:
1. ZEMKOVÁ, E. a kol. (2006). Teória a didaktika karate. Bratislava : FTVŠ UK, 2006, 126s., ISBN 80-223-2041-2.
2. BARTÍK, P. - SLIŽIK, M. - REGULI, Z. (2007). Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Banská Bystrica : PF UMB, 2007, 279s., ISBN 978-80-8083-477-7.
3. DOVALIL, J. (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia, 2002, 320 s. ISBN 80-7033-760-5.
4. MORAVEC, R. et al. (2004). Teória a didaktika športu. Bratislava : FTVŠ UK, 2004, 212 s. ISBN 80-89075-22-3.

 

Dôležité informácie:
 je potrebné si so sebou priniesť: platný preukaz karate /známka na rok 2011, potvrdený STV/, občiansky preukaz, písacie potreby + na špeciálnu časť kimono)
 školenie bude rozdelené tak ako je to uvedené v úvode do dvoch častí, pričom termín ako i miesto konania špeciálnej časti bude zverejnené po absolvovaní všeobecnej časti!
 „Všeobecná časť" školenia bude realizovaná spoločne v zmysle jednotného vzdelávacieho systému podľa platnej akreditácie MŠ SR v spolupráci s ďalšími športovými zväzmi

 

Cestovné: účastníci cestujú na klubové alebo vlastné náklady.
(Organizátor hradí cestovné náklady lektorom KTVŠ a SZK)

 

 

ROZVRH HODÍN - podrobný harmonogram všeobecnej časti NOVÉ ! 

 

- ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH ÚČASTNÍKOV -