KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 


 

 

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

K1 Premier League Cairo 2023

Karate1 Premier League Cairo/Egypt 2023

 

ktorá je zaradená v Pláne prípravy na Majstrovstvá Európy seniorov 2023, Guadalajara/Španielsko 

 

https://www.karate.sk/1829/plan-pripravy-na-majstrovstva-europy-seniorov-20233.fáza registrácie začína od 28.12.2022 - 12.1.2023.

Platí pre pretekárov, ktorí sú vo WKF rankingu na miestach 65-100 (vrátane).

 

Informácia od sportdata:

 

Ubytovanie v oficiálnych hoteloch Karate 1 - Premier League Cairo 2023 si môžete rezervovať vyplnením nasledujúceho formulára: https://cdn.sportdata.org/16e1d308-011c-4649-8170-51d4f96ed5a1/

a zašlite ho na e-mail: res@egykf.com

 

We remind you that you can book your accommodation in the official hotels of the Karate 1 - Premier League Cairo 2023 by filling in the following form: https://cdn.sportdata.org/16e1d308-011c-4649-8170-51d4f96ed5a1/
and send it to the e-mail: res@egykf.com

 

 

1. Dopravu a ubytovanie si každý organizuje samostatne - individuálne, alebo na klubovej úrovni.

 

2. Registrácia:

Reprezentanti sa registrujú individuálne na klubovej úrovni.

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=679#a_eventhead

 

WKF Ranking 2022-11-21

http://setopen2.sportdata.org/wkfranking/ranking_main.php?hidemenu=true&hidedob=true&numberofranked=64&ranking_category=0&enddate=2022-11-21&catfilterext=36,38,39,40,41,42,37,43,44,45,46,47,1231,1230,1227

 

 

 

Vážení účastníci Karate1 Premier League Cairo 2023,
Prečítajte si prosím nasledujúce upozornenia zaslané zo Sportdata ...

¨V roku 2023 bude implementované nasledovné ...

• Akékoľvek zrušenie online registrácie musí byť z opodstatneného a riadne akreditovaného dôvodu a musí byť písomne oznámené WKF najmenej 48 hodín pred prvým dňom súťaže.

• Pre nahradenie týchto ospravedlniteľných absencií bude k dispozícii čakacia listina do 7 dní pred prvým dňom súťaže v tých kategóriách, v ktorých je splnená kvóta 32 športovcov.

• V prípade neospravedlnenej a akreditovanej neúčasti sa športovec nebude môcť prihlásiť na nasledujúce DVE podujatia Karate 1 - Premier League.

• Ak sa neospravedlnená absencia vyskytne na poslednom podujatí Karate 1 - Premier League v roku, daný športovec nebude mať nárok ani na titul Grand Winner. ¨

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¨In 2023, the following actions will be implemented...

•    Any cancellation of an online registration must be for a justified and duly accredited cause and must be communicated in writing to the WKF at least 48 hours before the first day of the competition.

•    For replacements of these justifiable absences, a waiting list will be available up to 7 days before the first day of the competition, in those categories in which the quota of 32 athletes is completed.

•    In case of unjustified and accredited absence, the athlete will not be able to register in the following TWO Karate 1 - Premier League events.

•     If the non-justified absence occurs at the last Karate 1 - Premier League event of the year, the athlete in question will not be eligible for the Grand Winner title either. ¨