KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Akademické Majstrovstvá Slovenska 2012

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

PROPOZÍCIE
SLOVENSKÁ UNIVERZIÁDA 2012 - ZIMNÁ ČASŤ

KARATE

 


Výsledky turnaja:

http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/A0738B08B99DD97BC1257991005335AC/$File/Karate_vysledkova_listina_26.1.2012.pdf

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,

                       Fakulta humanitných vied
                       Katedra telesnej výchovy a športu
                       Slovenská asociácia univerzitného športu

Termín:          26. januára 2012 (štvrtok)

Miesto:          Športová hala - Fakulta humanitných vied UMB,

                      Tajovského 40, Banská Bystrica

Prezentácia:  Študentský domov 1, Tajovského 40,

                      Banská Bystrica, (vedľa FHV) 26.01.2012, 9:00 - 10:00 h

Kancelária súťaže: Zasadacia miestnosť KTVŠ (č.54), FHV UMB BB

Prihlášky:       Prihlasovanie je na stránke SAUŠ www.saus.sk .

                      Kópiu prihlášky je potrebné zaslať e-mailom predsedovi

                      komisie karate SAUŠ na adresu

                      kacik@vsld.tuzvo.sk do 18.12.2011.

 

Podrobnejšie informácie:

http://saus.sk/saus-univerziada_sr_2012_zimna_cast-terminy_a_propozicie_pre_sporty_na_univerziade_sr_2012___zimna_cast.aspx

 

Otvorenie súťaže: 26.01. 2012 o 10:30 h

Ukončenie:            26.01. 2012 cca o 15:30 h

 

Riaditeľ súťaže:    

PhDr. Miroslav Sližik, PhD.,

tel.: 0903 614 429,
e-mail: miroslav.slizik@umb.sk

 

Predseda ŠK SAUŠ:

prof. RNDr. František Kačík, PhD.,

tel.: 0907 438 039
e-mail: kacik@vsld.tuzvo.sk

 

Hlavný rozhodca: Peter Baďura

 

Súťažná a odvolacia komisia:

riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, predseda komisie karate SAUŠ

 

Podmienka účasti: študenti všetkých foriem štúdia na VŠ, absolventi VŠ štúdia - šk.rok 2010/2011, študenti maturitného ročníka 2011/2012, vek do 27 rokov vrátane. Podmienkou štartu - platný doklad o štúdiu - index, ISIC u študentov VŠ, diplom o ukončení štúdia v šk. roku 2010/2011 u absolventov, potvrdenie o návšteve maturitného ročníka príslušnej školy u stredoškolákov, preukaz poistenca a nominačný list od predsedu športovej komisie SAUŠ príslušného športu.

 

Strava: Študentská jedáleň na ul. Tajovského 40 (ŠD1), Banská Bystrica
Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.

Ubytovanie: Hradí organizátor len pre tých účastníkov, ktorí o to požiadajú do 18.12.2011.

 

Cestovné: Hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita) podľa pokynov SAUŠ.

 

Ceny: Víťaz získava titul Majster U-SR 2012, 1. - 3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.


II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis: Súťaží sa podľa platných pravidiel WKF a ustanovení tohto rozpisu.

Súťažné kategórie: kata: muži, ženy (jednotlivci)
kumite: muži: -60, -67, -75, -84, +84 kg
ženy: -50, -55, -61, -68, +68 kg


Systém súťaže: kata - vylučovací systém s repasážou (2 tretie miesta)
kumite - vylučovací systém s repasážou (2 tretie miesta)

Časový rozpis: 26.01.2012 9:00 - 10:00 prezentácia, váženie
10:30 otvorenie súťaže
10:30 súťaže v kata (eliminácie + finále)
11:30 súťaže v kumite (eliminácie + finále)
15,30 ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Umiestnenie na U-SR 2012 bude jedným z kritérií nominácie na Akademické majstrovstvá sveta 2012 v Bratislave.