KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Výzva k úhrade nedoplatkov

Vážení predsedovia klubov a skúšobní komisári SZK,

 

pri kontrole platieb za uplynulý rok 2011 boli v prípade niektorých klubov a skúšobných komisárov zistené nedoplatky na členskom, resp. funkčnom
poplatku voči Slovenskému zväzu karate.

 

Pravdepodobne ste niektorí pri plnení iných povinností na túto pozabudli.

 

Dovoľujeme si preto požiadať tých, čo nemajú platby a poplatky zaplatené, aby ich čo najskôr zaplatili na:

  • Bankový účet: UniCredit Bank a.s, Bratislava
  • Číslo účtu:       6617210005/1111

Poplatky je potrebné uhradiť samostane v takej výške ako sú stanovené, aby neprišlo k nedorozumeniu,alebo zámene s tohtoročnými.

 

 

Sekretariát SZK