KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Pozvánka na seminár rozhodcov

POZVÁNKA

Rozhodcovská komisia (RK) SZK vás pozýva na pravidelný seminár rozhodcov v zmysle Štatútu komisie rozhodcov.

 

 

Seminár pre súťažnú sezónu 2013 - 2014 sa uskutoční v dvoch turnusoch, a to:

 

- 11.10.2013 (piatok) o 19,00 v Galante, Mestská športová hala Galanta (najmä pre rozhodcov zo západného a časti stredného Slovenska)

- 22.11.2013 (piatok) o19,00 v Košiciach, SOU železničné, Palackého 14, Košice (najmä pre rozhodcov z východného a časti stredného Slovenska)

 

Seminára sa môže zúčastniť každý rozhodca zo SR, ktorý má platnú rozhodcovskú kvalifikáciu (rozhodcovskú triedu, rozhodcovský kvalifikačný stupeň), je členom SZK a má záujem rozhodovať na súťažiach SZK. Podmienkou účasti nie je predchádzajúca prax v rozhodovaní na súťažiach SZK.

 

Program seminára:

18,45 - 19,00: prezentácia rozhodcov
19,00 - 19,20: úvod - prezentácia predsedu RK SZK
19,20 - 20,10: pravidlá kumite
20,10 - 20,30: pravidlá kata
20,30 - 21,00: test z pravidiel kumite a z pravidiel kata

 

Ubytovanie z piatka na sobotu je možné zabezpečiť na náklady SZK v nutnom prípade. Prosíme, čo najskôr nahlásiť záujem (pre obidva turnusy) u predsedu RK na email: predsedark@gmail.com.

Seminár je bezplatný.

 

Upozornenie:

Účasť rozhodcu SZK na pravidelnom seminári rozhodcov je v zmysle Štatútu komisie rozhodcov povinný. Bez absolvovania seminára a úspešného zvládnutia testu nie je možné rozhodovať na súťažiach SZK v súťažnej sezóne 2013 - 2014.
Podmienkou úspešnosti zvládnutia testu je u licencií rozhodca A a B 90% úspešnosť v teste a u licencií sudca A a B 80% úspešnosť. Nové otázky z pravidiel sú zverejnené na www.karate.sk, v sekcii rozhodcovskej komisie.

 

Tešíme sa na vašu účasť.

 

V Košiciach, 22.9.2013
Za RK SZK:
Ing. Martin Beca, PhD.
    predseda RK SZK