KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie rozhodcov všetkých stupňov

Rozhodcovská komisia SZK


Oznam o pripravovanom školení rozhodcov všetkých stupňov

 

Jedným z cieľov Rozhodcovskej komisie SZK (RK SZK) je neustále zvyšovanie odbornej úrovne rozhodcov SZK. Nevyhnutným predpokladom naplnenia tohto cieľa je dostatok kvalifikovaných rozhodcov, a to podľa možností zo všetkých regionálnych zväzov v SR.


Preto sa RK SZK rozhodla pripraviť školenie rozhodcov všetkých kvalifikačných stupňov (I. - III.). Školenie bude pravdepodobne prebiehať spolu so školením trénerov v spolupráci s Trénersko-metodickou komisiou SZK, a to v prvej polovici roka 2014.

Predpokladaným miestom školenia je Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica. Poplatok za školenie bude stanovený podľa počtu prihlásených na školenie.


Podmienky účasti na školení rozhodcov ako aj obsah školení je zverejnený v dokumente „Pravidlá školení trénerov a rozhodcov I. - III. kvalifikačného stupňa", ktorý si môžete stiahnuť zo stránky SZK, sekcia Trénersko-metodickej komisie.

 

Základným podmienkami účasti na školení sú:


Rozhodca I. kv. stupňa: vek 16 rokov, STV min. 4. Kyu


Rozhodca II. kv. stupňa: kvalifikačný stupeň I. (alebo 3. rozhodcovská trieda), vek 18 rokov, STV min. 2. Kyu, prax min. 2 roky


Rozhodca III. kv. stupňa: kvalifikačný stupeň II. (alebo 2. rozhodcovská trieda), vek 18 rokov, STV min. 1. Dan, prax min. 2 roky na súťažiach SZK, platný preukaz SZK.


Aby sa takého školenie mohlo zrealizovať, je nevyhnutný dostatočný záujem uchádzačov o školenie. Preto RK SZK potrebuje spätnú väzbu, koľko je záujemcov a o aké kvalifikačné stupne.


Preto je nutné, aby uchádzač vyplnil dotazník na adrese:


https://docs.google.com/forms/d/15UJm8ys_Q-pDdl-w0KZsZBfAuR2VmQPh3bmcPOMO_Mg/viewform

 

Uvedený dotazník vyplňte najneskôr do 28.2.2014.

 

V Košiciach, 23.1.2014
Ing. Martin Beca, PhD.
predseda RK SZK