KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Monitoring Trénersko-metodickej komisie

Trénersko-metodická komisia SZK

chce touto cestou požiadať aktívnych trénerov SZK o spoluprácu v rámci zefektívňovania činnosti TMK SZK.

 

Vyzýva trénerov všetkých regionálnych zväzov k vyplneniu nasledujúcich dotazníkov.

 

 

 

1.  Anketa záujmu trénerov karate o zvyšovanie trénerskej kvalifikácie

 

Anketa NIE je záväzná! Je určená pre všetkých aktívnych trénerov SZK (okrem trénerov s najvyššou trénerskou kvalifikáciou). Jej hlavným cieľom je zistiť záujem zo strany trénerov o ich ďalšie vzdelávanie formou zvyšovania si trénerskej kvalifikácie v jednotlivých regiónoch Slovenska. Získané informácie prostredníctvom tejto ankety budú slúžiť ako podklad pre plánovanie a organizáciu školení pre príslušný kvalifikačný stupeň v konkrétnom regióne.

 

 

 

 

 

2.  Anketa záujmu o ďalšie vzdelávanie a odborné semináre trénerov karate

 

Anketa pre zistenie záujmu o organizovanie odborných a praktických seminárov pre trénerov karate je anonymná a jej primárnym cieľom je zlepšiť efektivitu práce TMK SZK. Jej vyplnením participujete na zlepšení trénerských podmienok v oblasti vzdelávania v rámci SZK.

 

 

Ďakujeme za Vašu spätnú väzbu a tešíme sa na spoluprácu!

 

 

Predseda TMK SZK

PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD.