KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Nový zákon o športe

NOVÝ ZÁKON O ŠPORTE

 

Vážení priatelia,

 

V posledných týždňoch prebehlo pripomienkovanie a príprava návrhu nového zákona o športe. Dňa 21.4.2015 sme obdržali informáciu o oficiálnom zverejnení zákona, ktorý nájdete tu:

 

https://docs.google.com/document/d/1AwIZhexHYBnlpCQgKfT8YJ1R6GrKdnBmo-4ZOjYxOY8/edit

 

Prezident zväzu sa zúčastnil viacerých stretnutí s tvorcami zákona, či za Slovenský zväz karate, alebo za Slovenský olympijsky výbor. Pripomienky a námety z niekoľkohodinových rokovaní tvorcovia do zákona väčšinou zapracovali.

Legislatívnym zámerom tvorcov zákona je sprehľadniť a zefektívniť činnosť športových organizácií, ako aj finančných tokov a zaviesť do športu systém a poriadok. Preto SZK túto snahu podporuje.

Návrh zákona, ak bude v takejto podobe schválený, vážne zasiahne do činnosti celej našej športovej organizácie. Nedoriešenými otázkami zatiaľ vyzerajú byť administratívna náročnosť činností spojených s naplnením požiadaviek zákona (napr. naplnenie informačného systému na všetkých úrovniach, vyhodnocovanie akcií, atď).

Tieto činnosti budú stáť pravdepodobne funkcionárov zväzu a klubov nemálo času a pravdepodobne aj zvýšené náklady, ktoré teraz nie je možné odhadnúť. Rovnako doteraz nebol zverejnený vzorec pre výpočet dotácií.

Keďže však tvorcovia zákona plánujú k zákonu verejné dišputy, informujeme Vás o ich termíne a ich obsahu ako sme obdržali materiály:

 

Verejná dišputa

 

V prípade, že ktokoľvek má záujem diskutovať, alebo prinášať prípadné námety k danej tematike má možnosť učiniť tak práve na týchto dišputách.

 

                                                                                                                                   S pozdravom

                                                                                                                                  sekretariát SZK