KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Dokumenty

Príloha č.2 Účtovná závierka SZK 2016

Príloha č.2 Účtovná závierka SZK 2017

Výročná správa SZK za rok_2016 ver.2 doplnená

Výročná správa SZK za rok_2017 ver.2 doplnená

Výročná správa SZK za rok 2016

Výročná správa SZK za rok 2017

Správa auditora za rok 2016

Správa auditora za rok 2017

Register účtovných závierok

Doklad o podaní VS 2017

 

Správa volebnej komisie SZK 24.6.2017

Zápisnica - Volebná Konferencia SZK 24.6.2017

Dodatok č.2 k Stanovám SZK 2017

Stanovy SZK - platné od 24.6.2017

Stanovy SZK - 25.6.2016

STANOVY SZK platné od 11.3.2017

Zápisnica z konferencie SZK - 25.6.2016 v Moštenici

Zápisnica - Mimoriadna Konferencia SZK, 11.03.2017, B. Bystrica

Zápisnica - Konferencia SZK dňa 23.06.2018

Prezenčná listina - Konferencia SZK 23.06.2018

Stanovy WKF - SK

Stanovy WKF - ENG

Zákon o športe

Stanovy WKF 2021- SK

Stanovy WKF 2021- ENG

Zoznam členov najvyššieho orgánu SZK

Výročná správa SZK za rok_2018

Zápisnica z Konferencie SZK dňa 20.06.2021 - Bratislava

Výročná správa o činnosti kontrolóra SZK za rok 2018

Zápisnica Konferencia SZK, dňa 23.06.2019 - Moštenica

Zápisnica VV 27.8.2022

Zápisnica VV 24.6.2022

Zápisnica VV 3.5.2022

Zápisnica VV, 8.1.2022

Zápisnica VV 23.06.2019

Zápisnica VV 24.08.2019

Zápisnica VV, 4.01.2019

Zápisnica VV, 21.05.2019

ZápisnicaVV, 15.03.2019

Zápisnica VV, 04.01.2020

Zápisnica VV 6.11.2019

Zápisnica z riadnej Konferencie SZK dňa 26.06.2020

Výročná správa SZK za rok 2020

Výročná správa SZK za rok 2021

Správa audítora za rok 2021

Stanovy SZK - platné od 31.08.2021

Zoznam členov najvyššieho orgánu

Zápisnica z volebnej Konferencie SZK dňa 25.06.2022

Pr. zápisnice z V. Konferencie SZK 25.6.2022 - Prezenčná list
Pr. zápisnice z V. Konferencie SZK 25062022 - Splnomocnenia

Správa Volebnej komisie - Volebnej Konferencie SZK 25.06.2022

Uznesenia - Volebnej Konferencie SZK 25.06.2022
ROKOVACÍ PORIADOK SZK
Volebný poriadok SZK 2021

Zápisnica VV 6.1.2023

Zápisnica VV 17.3.2023

Zloženie a tvorba orgánov SZK

Pravidlá uznášaniaschopnosti orgánov Slovenského zväzu karate

Výročná správa SZK za rok 2022

Správa o činnosti kontrolóra SZK za rok 2022

Správa_audítora_za_rok_2022

Pozvánka na Konferenciu SZK 18.06.2023

Zápisnica z riadnej Konferencie SZK, dňa 18.06.2023 - Moštenica

Pr. zápisnice - Prezenčná listina Konferencia SZK 2023

Pr. zápisnice - Splnomocnenia Konferencia SZK 2023

Správa Mandátovo-návrhovej komisie Konferencie SZK, dňa 18.06.2023 - Moštenica

U Z N E S E N I A z Konferencie SZK 18.6.2023 Moštenica

Pozvánka na VV 18.6.2023

Zápisnica VV - 18.6.2023

Zápisnica VV - 1.9.2023

Zápisnica VV - 6.1.2024

Pozvánka na VV 6.1.2024

Zápisnica VV - 28.4.2024

Pozvánka na VV 28.4.2024

Pozvánka na Konferenciu SZK 16.06.2024

Zápisnica z riadnej Konferencie SZK, dňa 16.06.2024 - Moštenica

Pr. zápisnice - Prezenčná listina Konferencia SZK 16.06.2024

Pr. zápisnice - Splnomocnenia Konferencia SZK 16.06.2024

Správa Mandátovo-návrhovej komisie Konferencie SZK, dňa 16.06.2024 - Moštenica

Zápisnica VV - 16.06.2024