KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácie z Výkonného výboru SZK (2.1.2016)

Informácie z Výkonného výboru SZK

Zo dňa 02.01.2016

 

Informácie z Výkonného výboru SZK (2.1.2016)


1. VV súvislosti s poriadaním súťaží SZK od 1.1.2016 schvaľuje:
- používanie systému nového súťažného softvéru (autor: Ing. L. Striežovský), ktorý umožňuje online registráciu. V náväznosti na to, sa zmení aj forma prezentácie na súťažiach (váženie a kontrola preukazov bude prebiehať priamo na tatami pri nástupe konkrétnej súťažnej kategórie).
Pri vážení priamo na tatami bude vzhľadom na hmotnosť karate-gi a časti ochranných doplnkov povolená tolerancia hmotnosti pretekára pre vekové kategórie nasledovne:
- do 11 rokov (všetky kategórie): tolerancia upravená 22.2.2016 na 1200 g
- nad 11 rokov (všetky kategórie): 2 000 g

Pretekár musí na váženie nastúpiť minimálne v karate-gi.
V prípade potreby opráv, alebo zmien v štartovej listine pre konkrétnu kategóriu je nevyhnutné opakované prelosovanie štartového rozpisu (pavúka).
Nasadzovanie pretekárov bude výlučne v kompetencii komisie štátnej reprezentácie.


2. VV schvaľuje funkciu "supervisora" na súťažiach, ktorý v spolupráci s hlavným rozhodcom dohliada nad súťažou, organizuje a zabezpečuje plynulý chod súťaže. Je potrebné vytvoriť časový priestor pre hlavného rozhodcu, aby nemusel sledovať organizačne súťaž, ale mohol sa venovať sledovaniu a práci s rozhodcami.


3. VV poveruje rozhodcovskú komisiu inštruovaním rozhodcov na domácich súťažiach prihliadať vo väčšej miere na bodovanie a hodnotenie techník kopov. Pravidlá pripúšťajú v kategóriách mládeže toleranciu vzdialenosti až do 10 cm, kedy môže byť kop uznaný a toto ustanovenie pravidiel je potrebné v plnej miere využívať. V porovnaní s trendom v rozhodovaní na zahraničných súťažiach sú naši rozhodcovia prísnejší pri posudzovaní techník kopov, čo má za následok, že naši pretekári získavajú na domácich súťažiach body za kopy obtiažnejšie. Potom v zahraničí často nereagujú na nie celkom dokonalé techniky nohami, za ktoré ale súperi získavajú bodové hodnotenie. Získavanie bodov za techniky kopov, môže viesť k častejšiemu využívaniu tohto spôsobu bodovania, čo je vo svete na úrovni medailistov samozrejmosť.


4. VV schvaľuje zmenu v postupovom kľúči z regionálnych zväzov na M-SR vo všetkých kategóriách:
- v každej kategórii budú 4 postupové miesta pre každý región.


5. VV schvaľuje zmenu v súťažnom poriadku týkajúcu sa zväzom poriadaných súťaží:
- v prípade, že v jednej súťažnej kategórii (platí pre kata aj kumite) bude odprezentovaných menej ako 5 pretekárov, budú pretekári súťažiť systémom každý s každým tzv. Round Robin systémom.
V súťaži kata o poradí bude rozhodovať počet získaných bodov za víťazné zápasy (víťazstvo 2 body, prehra 0 bodov), v prípade rovnosti rozhoduje počet získaných bodov za vlajky, v prípade rovnosti vzájomný súboj. Ak nastane situácia, že naďalej pretrváva rovnosť v hodnotení pretekárov, obsadia spoločne rovnaké umiestnenie v súťaži.

V súťaži kumite o poradí bude rozhodovať počet získaných bodov za víťazné zápasy (víťazstvo 2 body, prehra 0 bodov, remíza nie je), v prípade rovnosti rozhoduje počet získaných bodov za techniky, v prípade rovnosti vzájomné zápasy. Ak nastane situácia, že naďalej pretrváva rovnosť v hodnotení pretekárov, rozhoduje menší počet udelených trestov C2, v prípade potreby C1. Ak aj naďalej pretrváva rovnosť v hodnotení pretekárov, obsadia spoločne rovnaké umiestnenie v súťaži.

V prípade štartu štyroch pretekárov, pretekári umiestnení na treťom a štvrtom mieste, budú vo výsledkovej listine hodnotení spoločne na treťom mieste, aby sa zachovalo bodovanie z postupových súťaží. Uvedená zmena bude zakomponovaná do súťažných propozícií.


6. VV schválil zmeny pravidiel pre súťaže kata detí začiatočníkov.


Zoznam povinných kata pre súťaže detí začiatočníkov bol doplnený a vyzerá nasledovne:

 

Zoznam povinných kata pre súťaže detí začiatočníkov