KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie rozhodcov karate I. a II. kvalifikačného stupňa - SsZK

Stredoslovenský zväz karate v spolupráci s
Slovenským zväzom karate a Filozofickou fakultou Univerzity Mateja Bela

Vás pozýva na
Školenie rozhodcov karate I. a II. kvalifikačného stupňa

Termín konania:
VŠEOBECNÁ A ŠPECIÁLNA ČASŤ I.:
11. - 12. 03. 2017 (So - Ne) plánovaný začiatok prezentácie od 8:30 do 9:00

ŠPECIÁLNA ČASŤ II.:
Termín určí po ukončení prvého bloku odborný garant školenia - predseda RK SsZK

Miesto konania:
BLOK I.: Banská Bystrica, KTVŠ Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40 (aktuálna miestnosť bude zverejnená na webe SsZK + info bude zaslané prihlásením
účastníkom e-mailom!
Možnosť ubytovania: ubytovanie je možné zabezpečiť formou záväznej rezervácie v hosťovskom študentskom domove UMB v blízkosti fakulty, Tajovského 40 v cene cca 12.- Eur / 1 noc. (resp. alternatíva v ubytovacích zariadeniach v okolí)
Možnosť stravovania: individuálne... (organizátor zabezpečuje len občerstvenie počas výučby)
Odborný garant školenia: Ing. Ondrej Citenyi - medzinárodný rozhodca WKF, rozhodca III. kvalifikačného stupňa, (predseda rozhodcovskej komisie SsZK), e-mail: citenyi@profinam.sk tel.: 0915 361 836
Gestor školenia: PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD. - dipl. tréner V. kvalifikačného stupňa (predseda trénersko-metodickej komisie SZK - odborný garant všeobecnej časti), e-mail: tmk.karate@gmail.com tel.: 0903 614 429
Účastnícke poplatky:
Rozhodca I. kvalif. stupňa: 60,- € (členom Stredoslovenského zväzu 50% tejto sumy hradí zväz!)
Rozhodca II. kvalif. stupňa: 70,- € (členom Stredoslovenského zväzu 50% tejto sumy hradí zväz!)
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 05.03.2017 prevodom na účet SsZK č.: VÚB - IBAN: SK26 0200 0000 0000 3653 8312 - pri úhrade poplatku je potrebné do poznámky pre prijímateľa uviesť nasledovné: KURZ + meno a priezvisko, členovia SsZK uhrádzajú len 50% z výšky poplatku za príslušný kvalifikačný stupeň!)

Lektori školenia:

Všeobecná časť: Vysokoškolskí učitelia Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB
Špeciálna časť: Oficiálni lektori SZK a SsZK
Podmienky účasti:
Rozhodca I. kvalifikačného stupňa:
- vek minimálne 16 rokov, min. STV 4. Kyu, platný preukaz SZK, úspešné absolvovanie kurzu
Rozhodca II. kvalifikačného stupňa:

- vek minimálne 18 rokov, I. kvalifikačný stupeň alebo 3. rozhodcovská trieda, prax min 2 roky na regionálnych alebo SZK súťažiach, min. STV 2. Kyu, platný preukaz SZK, úspešné absolvovanie kurzu
Všeobecné podmienky:
- včasné zaslanie záväznej prihlášky - (on-line elektronický formulár !!! )
- včasné uhradenie účastníckeho poplatku do uvedeného termínu
Online elektronická prihláška:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffVrr3uWg5VfKZ1QDO9HcH17FXVtOUFr5LkZJmk3sLAdCvyg/viewform?usp=send_form
Možnosť prihlásiť sa je najneskôr do 5. marca 2017 !!!
Dôležité informácie:
- je potrebné si so sebou priniesť: platný preukaz karate /známka na rok 2017, potvrdený STV/, občiansky preukaz, karate-gi „kimono", písacie potreby, píšťalku)
- pre uchádzačov o II. kvalifikačný stupeň je povinný oficiálny úbor rozhodcu podľa článku 2 pravidiel karate WKF/SZK!
- pre uchádzačov o I. kvalifikačný stupeň je oficiálny úbor odporúčaný, ale nie je povinný!
- školenie bude rozdelené tak ako je to uvedené v úvode do dvoch samostatných blokov
Program školenia:
- Bude zverejnený na webe (www.karate.sk; www.karatestred.sk) pred začiatkom školenia a bude zaslaný elektronicky prihlásením účastníkom na nimi uvedený e-mail!
Podmienky úspešného ukončenia školenia pre získanie trénerskej kvalifikácie:
- aktívna účasť na všeobecnej a špeciálnej časti
- úspešnosť v písomnom teste zo všeobecnej a špeciálnej časti
- praktický výstup z rozhodovania

 

Pozvánka

 

Odporúčaná literatúra:
1. ZEMKOVÁ, E. a kol. (2006) Teória a didaktika karate. Bratislava : FTVŠ UK, 2006, 126s.
2. Pravidlá WKF a doplnky SZK: http://www.karate.sk/108/rozhodcovska-komisia