KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Vzdelávanie TRÉNEROV 1. kv. stupňa - všeobecná časť

AKTUÁLNA informácia o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská/Inštruktorská akadémia FTVŠ UK v Bratislave - všeobecná časť:

 

!!!nový termín všeobecnej časti pre vzdelávanie trénerov I. kv. stupňa prebehne cez víkend 29.11-1.1.2019!!!

 

Prosím o písomné potvrdenie účasti na tomto novom termíne OBRATOM, alebo najneskôr do piatku 15.11.2019!!! na mail: mackova@karate.sk

 

Celková dĺžka trvania štúdia: 51 hodín
Forma ukončenia:
- záverečná skúška zo všeobecnej časti
- záverečná skúška zo špecializácie (teoretická a praktická)

* v prípade úspešného absolvovania kurzu nie je možné chýbať viac ako 20% z plánovanej výučby.

 

Špeciálna časť:
predpokladajú sa 1-2 víkendy v prvom polroku r. 2020

Prosím o zváženie termínu všeobecnej časti a záväzné PÍSOMNÉ prihlásenie a zaslanie vypleného dotazníka na e-mail: mackova@karate.sk -  OBRATOM, najneskôr však 15.11.2019!!!!

 

Dotazník záujmu o trénerské vzdelávanie

 

PLATOBNÉ PODMIENKY:
poplatok za osobu = 160,00 Eur / osoba

 

Poplatok prosíme uhradiť podľa nasledovných inštrukcií:

 

Bankové spojenie:     UniCredit Bank a.s, Bratislava
Číslo účtu:                 6617210005/1111
IBAN:                        SK6111110000006617210005
Var. symbol:             20191011
Suma:                      160,00 Eur
Poznámka:               Meno a priezvisko, školenie trénerov 1. kv. st.

!!! Sken úhrady prosím zaslať najneskôr 15.11.2019 na mailovú adresu mackova@karate.sk!!!

 

K prezentácii sa MUSÍ každý dospelý uchádzač preukázať s platným preukazom SZK, riadne vyplneným s fotografiou, potvrdenou klubovou príslušnosťou,
platnou známkou SZK 2019/2020, platnou lekárskou prehliadkou, riadne vyplneným záznamom o STV - 4. kyu

 

UPOZORŇUJEME, že každý uchádzač musí byť vedený v informačnom systéme SZK ako člen klubu!!! Pre bezproblémové absolvovanie školenia Vás prosíme o overenie Vašej osoby u štatutára klubu, či máte riadne splnené všetky náležitosti voči klubu a klub voči SZK!!!

V prípade zistenia akýchkoľvek odchýliek od požadovaných skutočností, nebudete na školenie pripustení a účastnícky poplatok za školenie Vám bude
vrátený.

 

Ihneď ako bude zaslaný detailnejší program školenia všeobecnej časti, ktorý prebehne pod kuratelou FTVŠ UK - Vám dokument zašleme.

V prípade, že nemáte záujem, alebo z akýchkoľvek dôvodov neabsolvujete školenie, prosím Vás o písomné zrušenie záujmu.

Ak by Ste potrebovali doplniť iné informácie - kedykoľvek ma písomne kontaktujte.


Informácie o vzdelávacích programoch I. až III. stupňa :

Internetová stránka -
TU<https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20192020/>

Facebook stránka -
TU<https://www.facebook.com/trenerska.akademia/posts/1811995499084538/>