KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Pozvánka na ONLINE školenie rozhodcov pre I., II., a III. kvalifikačný stupeň

POZVÁNKA

na

ŠKOLENIE rozhodcov szk 2021

 

 

Organizátor:                  Slovenský zväz karate

Usporiadateľ:                Východoslovenská únia karate a bojových umení

Miesto:                          Online školenie prostredníctvom aplikácie ZOOM

                                       + plus praktické skúšky na vybranej súťaži SZK

 

Hlavný lektor kurzu:    Ing. Imrich Bácskai

 

Dátum:                        

20.3. - 21.3.2021 teoretická časť 

- online prostredníctvom aplikácie ZOOM

Začiatok o 8:30 hod, ukončenie kurzu o cca 18:00.       

                                    

27.3.2021 testy a ústne skúšky

- online prostredníctvom aplikácie ZOOM

Začiatok 8:30, ukončenie testovania cca o 18:00

                                    

Dátum bude upresnený -  praktická časť

Na vybranej súťaži SZK iba pre uchádzačov o II. a III. kvalifikačný stupeň (prezenčne na súťaži).

 

POZVÁNKA na školenie_verzia na stiahnutie

 

 

Poplatok:                    

50,00 €  rozhodca I. kvalifikačného stupňa

70,00 €  rozhodca  II. kvalifikačného stupňa

90,00 €  rozhodca III. kvalifikačného stupňa

*účastnícky poplatok sa hradí  prevodom na účet VUKABÚ, viď nižšie.

 

Informácie:                 

Peter Kožák, 0903 618 753, peci.peterkozak@gmail.com

 

Poznámky:

Je nevyhnutné použiť počítač, notebook alebo tablet s kamerou, mikrofónom, slúchadlami a súčasne kvalitným pripojením na internet. Smart telefóny neodporúčame. Smart telefón je vhodné použiť iba ako pomôcku pre záverečné testovanie, kde sa budú zadávať odpovede.

Na školenie si treba zabezpečiť tlačenú verziu pravidiel WKF (slovenská alebo anglická verzia), písacie potreby (perá a zvýrazňovače).

Rozhodcovia, ktorí si školením zvyšujú kvalifikáciu na II., resp. III. kvalifikačný stupeň absolvujú školenie povinne v predpísanom rozhodcovskom odeve. Kandidáti bez kvalifikácie absolvujú školenie v oficiálnom športovom odeve materského klubu.

 

Podmienky:                

individuálne vyplnená a najneskôr do 08.03.2021 odoslaná záväzná prihláška, link tu:

https://forms.gle/EUY8cn1uobxo5Ta4A

 

Uhradený poplatok podľa kvalifikačného stupňa, o ktorý sa kandidát uchádza na účet VÚKABU,

- účastnícky poplatok prosím uhraďte najneskôr do 08.03.2021 na číslo účtu:

 

IBAN: SK68 0200 0000 0000 2023 6512

SWIFT/BIC: SUBASKBX

Do správy pre príjemcu napíšte svoje meno a klub. Ak uhradíte za viacerých členov vášho klubu jedným prevodom stačí ak napíšete meno klubu a počet účastníkov, za ktorých platíte.

Napr. : Karate klub XYZ 3 účastníci.  Pozor!!! vyššie uvedenú prihlášku, ale musí vyplniť každý sám za seba.

 

Podmienky účasti na školení:

 

Rozhodca I. kv. stupňa: vek 16 rokov, STV min. 4. kyu, platný preukaz SZK s platnou známkou 2020/2021 - preukazy budú kontrolované pri prezentácii na začiatku kurzu

 

Rozhodca II. kv. stupňa: doklad o získaní I. kvalifikačného stupňa, zapísaný I.kvalifikačný stupeň v preukaze SZK, vek 18 rokov, prax min. 2 roky, platný preukaz SZK s platnou známkou 2020/2021 - preukazy budú kontrolované pri prezentácii na začiatku kurzu

 

Rozhodca III. kv. stupňa: doklad o získaní II.kvalifikačného stupňa, zapísaný II.kvalifikačný stupeň v preukaze SZK, vek 18 rokov, prax min. 2 roky, platný preukaz SZK s platnou známkou 2020/2021 - preukazy budú kontrolované pri prezentácii na začiatku kurzu

pre získanie daného kvalifikačného stupňa je nutné úspešné zvládnutie ústnej a písomnej skúšky (testu z pravidiel kata aj kumite) a pre II. a III. kvalifikačný stupeň aj úspešné absolvovanie praxe na vybratej súťaži SZK.

Aktívna účasť na všetkých povinných hodinách, podľa rozpisu teoretickej aj praktickej časti je nutná pre všetkých kandidátov a zároveň jednou z podmienok na získanie I., II., alebo III. kvalifikačného stupňa.