KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácie o kaučovských kartách pre trénerov

Vzhľadom na to, že predseda TMK p. M. Slížik zatiaľ nespracoval zväzový predpis na vydávanie kaučovských kariet pre trénerov (v zmysle schválenia VV SZK, dňa 28.08. 2016), ktorí majú príslušné trénerské vzdelanie, dovoľujeme si Vás informovať aspoň o základných veciach ohľadom vydávania tohto typu kariet:


1/ Kaučovské karty trénerov budú vydané na požiadanie každému trénerovi uvedenému v zdrojovej evidencii zväzu.
2/ Na karte bude uvedená aj trénerská licencia, ktorú zväz týmto trénerom uznal. Licencia bude aj s dátumom, dokedy je platná. Podmienky obnovenia licencií budú uvedené v predpise, ktorý vydá TMK.
3/ Platnosť karty a teda aj licencie bude 5 rokov. Poplatok za vydanie karty bol stanovený na 15,- Eur.
4/ Okrem kariet budú trénerom vystavené aj certifikáty - osvedčenia o uznaní príslušnej licencie zodpovedajúcej vzdelaniu. Tieto môžu slúžiť ako doklad pre styk s tretími osobami (živnostenské úrady a pod.).
5/ Kaučovské karty doteraz vydané pre trénerov ostávajú v platnosti, kým nebudú nahradené vyššie uvedenými trénerskými kartami s licenciou.