KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Oznámenie aktuálnych údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu občianskeho združenia

Vážení priatelia, členovia SZK,

 

nižšie Vám uvádzame materiál k Oznámeniu aktuálnych údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu občianskeho združenia, ktoré vyplývajú z platného zákona 346 z 27. novembra 2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (viď. Príloha)

 

viac informácií nájdete aj na

 

https://www.minv.sk/?vzory-dokumentov-a-tlaciv

 

 FAQ_zakon_o_registri_MNO

 Otázky_Zákon o registri mimovládnych NO_2019

 Znenie_Zákona_2018_346_20190101

 Oznamenie_aktuálnych_údajov_ŠO_OZ

 

 

7. INFORMÁCIE PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIA, ODBOROVÉ ORGANIZÁCIE A ORGANIZÁCIE ZAMESTNÁVATEĽOV

 

A. Povinnosti pre existujúce občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov

1. Oznámiť údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu: Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné MV SR písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho

orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.

2. Pri zmene stanov: Ak dôjde k schváleniu zmeny stanov, združenie, odborová organizácia alebo organizácia zamestnávateľov sú povinné MV SR písomne zaslať oznámenie o zmene stanov do 15 dní od jej schválenia; k oznámeniu pripoja vo dvoch vyhotoveniach znenie

dodatku k stanovám.

3. Pri zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu (oznámených podľa vyššie uvedeného bodu 1.): predložiť MV SR dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu. Oznámenie o zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov, a súčasne aj novozvoleným štatutárnym orgánom alebo novozvolenými členmi štatutárneho orgánu; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená. Podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu zapísaného v registri, ktorý zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, sa nevyžaduje. Ak štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v registri odmietne podpísať oznámenie a uznesenie združenia o zmene štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, jeho podpis možno nahradiť vyhlásením troch členov združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov, ich podpisy musia byť úradne osvedčené a nahrádzajú podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

4. Povinnosť uvádzať názov a označenie právnej formy (ak už nie je súčasťou názvu), adresu sídla a IČO v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

5. Názov nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

 

B. Povinnosti pre novovznikajúce občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov

1. V návrhu na registráciu alebo v návrhu na evidenciu uvádzať údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo.

2. Uvádzať názov a označenie právnej formy (ak už nie je súčasťou názvu), adresu sídla a IČO v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené: Z toho vyplýva, že občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, ktoré označenie právnej formy nemajú uvedené v názve, nie sú povinné zmeniť svoj názov a stanovy. Musia však minimálne vo vymenovaných prípadoch k svojmu názvu súčasne aj uvádzať aj svoju právnu formu, t.j. že sú občianske združenie, odborová organizácia alebo organizácia zamestnávateľov.

3. Názov nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

 

C. Zápis dobrovoľných údajov

1. Zákon o registri MNO zavádza dobrovoľnú možnosť na oznámenie svojho webového sídla (webovej stránky) MV SR, ktorá by bola následne zverejnená pre všetkých v registri MNO. ň

2. Okrem toho môže občianske združenie, odborová organizácia alebo organizácia zamestnávateľov požiadať MV SR o zápis všeobecne prospešného účelu (aj viacerých) do registra, ak je ich cieľom alebo predmetom činnosti tvorba, podpora, ochrana alebo rozvoj:

1. kultúrnych a duchovných hodnôt,

2. životného prostredia,

3. ľudských práv,

4. zdravia,

5. sociálnych služieb a sociálnej pomoci,

6. vzdelávania,

7. vedy, výskumu a vývoja,

8. telovýchovy,

9. dobrovoľníctva,

10. rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

 

D. Správne poplatky pre občianske združenia

Od poplatkov sú oslobodené odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov

I. Návrh na registráciu = 66 €

II. Zmena stanov alebo údajov združenia občanov zapísaných do registra = 16,50 €

III. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia občanov do registra = 16,50€

IV. Vyhotovenie stanov ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy = 13 €

V. Vyhotovenie výpisu z registra = 5 €

VI. Vyhotovenie písomnej informácie z registra = 5 €

VII. Výmaz združenia občanov z registra = 16,50 €

VIII. Zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene do registra = 66 eur

IX. Zmena údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene v registri = 16,50 eura

X. Výmaz údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene z registra = 16,50 eura

Poplatok podľa bodu III. sa nevyberie, ak občianske združenie zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu podľa § 20a ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Poplatok podľa bodu VIII. a bodu IX: sa nevyberie, ak občianske združenie, ktoré zriadilo organizačné jednotky konajúce vo svojom mene do 31. decembra 2018, zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 31. decembra 2019 údaje o organizačných jednotkách podľa § 20a ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.