KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Zimná univerziáda 2018

 

Zimná univerziáda SR 2018

 

Usporiadateľ:  Technická univerzita vo Zvolene
Termín: 8.2.2018
Miesto: ÚTVŠ TU ZV, T.G. Masaryka 24, Zvolen
Prezentácia: 8.2.2018 od 8,30 do 9,30 hod. Študentský domov Ľ.Štúra, Študentská 17, Zvolen
Riaditeľ súťaže: prof. RNDr. František Kačík, PhD.
                          frantisek.kacik@tuzvo.sk, 0907 438 039
Predseda športovej komisie SAUŠ: PhDr. Viktória Semaníková

                                                                  semanikova.viktoria@gmail.com, 0907 570 142

Otvorenie súťaže: 8.2.2018 o 11,00 hod.
Ukončenie súťaže: 8.2.2018 o 14,00 hod.
Súťažná komisia: Riaditeľ súťaže
                                  Hlavný rozhodca
                                  Zástupca komisie karate SAUŠ

Sekretariát: Slavomíra Majorová majorova@tuzvo.sk, 045/5206 179
Hlavný rozhodca: Delegovaný rozhodcovskou komisiou SZK
Strava: Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel.
             Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen
Ubytovanie: Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné: Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ
Ceny: Víťaz získava titul "Majster ZU SR 2018".
           Športovci umiestnení na 1. - 3. mieste získavajú medailu,
           diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

Predpis: Súťaží sa podľa platných pravidiel WKF a ustanovení tohto rozpisu

 

Súťažné kategórie:

KATA: muži, ženy (jednotlivci)
KUMITE: muži -60, -67,-75,-84,+84 kg
                ženy -50, -55, -61, -68, +68 kg

 

Systém súťaže:

KATA: vylučovací systém s repasážou (2 tretie miesta)
KUMITE: vylučovací systém s repasážou (2 tretie miesta)

 

Časový harmonogram:

Prezentácia, váženie: od 10,00 - 10,45 hod.
Otvorenie: 11,00 hod.
Súťaže: v KATA (eliminácie a finále), súťaže v KUMITE (eliminácie a finále): od 12,00 hod.
Ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov: 14,00 hod.

 

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú ZU SR 2018 na vlastné nebezpečenstvo (vhodné je individuálne, resp. kolektívne poistenie) a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty vecí a cenností, prípadne za ich poškodenie v rámci súťaží.

 

Viac info: http://univerziada.tuzvo.sk/

 

Prihlášky:

Prihlasovanie športovcov prebieha prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Zimnej univerziády http://univerziada.tuzvo.sk/?page_id=1782 v termíne do 10. 01. 2018. Formulár obsahuje: meno, priezvisko, rok narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia, prihlasovaný šport. Vo formulári je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie a stravu. Taktiež je nevyhnutné poslať aj prihlášku predsedovi športovej komisie SAUŠ PhDr. Viktórii Semaníkovej formou: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHrGCVTtyf8hKBN55c9OInum7qhbsgf_mOfwx7_tqL0uiyow/viewform?c=0&w=1

 

Predseda športovej komisie SAUŠ PhDr. Viktória Semaníková zašle nominovaným účastníkom nominačné listy, ktorými sa pretekári preukážu pri prezentácií.

Zoznam nominovaných účastníkov zašle predseda športovej komisie do 17.01.2018 riaditeľovi súťaže Prof. RNDr. Františkovi Kačíkovi, PhD. na adresu: kacik@tuzvo.sk.

 

Podmienky účasti:

Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2016/2017. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia - rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku 2017/2018, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy. Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií.

 

Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.