KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Identifikačné karty kaučov a ich asistentov

Milí priatelia,

už sme Vás informovali o novom systéme distribúcie a používania identifikačných kariet kaučov a ich asistentov. Pripomíname uvedené informácie.

 

Karta „ASISTENT":

Každý klub si môže objednať "univerzálne" karty tzv. asistenta. Takáto karta je prenosná (nie je na meno) a je pridelená jednotlivým klubom. Každý klub si môže objednať maximálne 6 ks takýchto kariet asistentov.

Karty sú vyhotovené v 2-och verziách:

1. S platnosťou na 2 roky za poplatok 15,- Eur/za 1 ks,

2. S platnosťou na 5 rokov za poplatok  30,- Eur/za 1 ks.

Klub si môže objednať počet kariet podľa potreby (do počtu 6 ks), ale nemusí si objednať žiadnu, pretože sú vydávané aj karty pre trénerov (viď. karta „TRÉNER s licenciou") - na meno, s uvedenou trénerskou licenciou, s ktorými je možné kaučovať  pretekárov na súťažiach SZK.

 

Pre zhotovenie karty „ASISTENT" je nevyhnutné zaslať žiadosť formou e-mailu na: karate@karate.sk. Kartu môže prevziať len štatutár klubu, ktorý taktiež zodpovedá za jej pridelenie svojim asistentom. Pre zhotovenie karty je nutné zaslať logo klubu vo formáte jpeg, png, alebo bmp a uviesť vybranú verziu karty, t.j. či klub žiada o kartu na 2 roky, príp. 5 rokov + počet ks príslušných kariet.

 

Karta „TRÉNER s licenciou":

1/ Kaučovské karty trénerov s licenciou sú vydané na požiadanie každému trénerovi uvedenému v zdrojovej evidencii zväzu, ktorý má platnú trénerskú licenciu.

2/ Na karte je uvedená trénerská licencia, ktorú zväz týmto trénerovi uznal. Licencia je aj s dátumom jej platnosti. Podmienky obnovenia licencií budú uvedené v predpise, ktorý vydá TMK.

3/ Platnosť karty a teda aj licencie je 5 rokov. Poplatok za vydanie karty bol stanovený na 15,- Eur.

4/ Okrem kariet budú trénerom vystavené aj nové certifikáty - osvedčenia o uznaní príslušnej licencie zodpovedajúcej vzdelaniu. Tieto môžu slúžiť ako doklad pre styk s tretími osobami (živnostenské úrady a pod.).

 

UPOZORNENIE!!!: Staré kaučovské karty COACH (šedý dizajn, viď obrázok) ostávajú v platnosti už len do 31.3.2017!!! Preto je nevyhnutné požiadať v prípade záujmu o vydanie kariet Asistenta, alebo novej karty TRÉNERA s licenciou!!!

 

Pre zhotovenie karty „TRÉNER s licenciou" je nevyhnutné zaslať žiadosť formou e-mailu na: karate@karate.sk. Je nutné zaslať fotografiu žiadateľa vo formáte jpeg, png, alebo bmp a uviesť nadobudnutý klasifikačný stupeň trénerskej licencie. Ak meno trénera s licenciou nefiguruje v Zozname trénerov SZK, ktorý dodala TMK (viď. http://www.karate.sk/267/trenersko-metodicka- komisia), je taktiež nutné zaslať scan certifikátu - osvedčenia o získanej licencii.