KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

KONFERENCIA SZK 2020

KONFERENCIA Slovenského zväzu karate pre rok 2020

PER ROLLAM

 

Vážení priatelia, členovia SZK,


vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti so šíriacou sa epidémiou COVID-19, s ohľadom na vydané odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR, preventívne opatrenia a odporúčania, VV SZK v zmysle stanov SZK rozhodol, že Výročnú konferenciu SZK bude organizovať formou „per rollam", t.j. písomným doručením materiálov a použitím hlasovania elektronicky s uzavretím hlasovania 26.6.2020.
Hlasovanie „per rollam" vymedzuje a definuje Smernica SZK o prijímaní rozhodnutí orgánov SZK elektronickým hlasovaním - hlasovanie „per rollam".
Materiály ku konferencii budú priebežne zverejňované na stránke karate.sk/novinky/Konferencia SZK2020 ako aj zasielané na emailové adresy štatutárnych zástupcov klubov uvedené v IS SZK.

 

 

Vážení priatelia, členovia SZK,

 

hlasovanie na Výročnej konferencii SZK formou „per rollam", t.j. písomným doručením materiálov a použitím hlasovania elektronicky bude zahájené 20.6.2020 a uzavretie hlasovania bude 26.6.2020 - 24:00.

Po prihlásení do klubového konta szk-info.sk sa Vám zobrazí červený panel s nápisom Konferencia SZK 2020 a po kliknutí naň pokračujete už hlasovaním o uzneseniach.

Minulý týždeň ste obdržali pozvánku s programom konferencie a v prílohe Vám zasielame ďalšie materiály ku konferencii o ktorých budeme hlasovať. Všetky podklady sú zároveň zverejnené na webovom sídle SZK (karate.sk) .

 

Vopred ďakujeme za Vašu účasť na hlasovaní.

 

S pozdravom
Sekretariát SZK

 

POZVÁNKA na Konferenciu SZK 26.6.2020 - PER ROLLAM

 

Počet mandátov členov SZK na Konferencii 2020

 

Smernica - Slovenský zväz karate_per rollam

 

Plán rozpočtu na rok 2020.pdf

 

Príloha č.7 - Účtovná závierka SZK za rok 2019

 

Vyrocna sprava SZK za rok_2019 spojená

 

Správa o činnosti kontrolóra SZK za 2019