KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácia z WKF !!!

Vážení členovia zväzu,

 

Nižšie Vám dávame do pozornosti informáciu a pripomenutie od prezidenta WKF A. Espinosa.

 

 

Karate štýlové podujatia


Vážené národné federácie,


Prostredníctvom tejto správy by sme chceli všetkým našim členom pripomenúť pozíciu WKF v súvislosti so štýlovými súťažami.

 

Žiadne štýlové podujatia nesmú byť označené ako „národné", „svetové", „kontinentálne (napr. európske, ázijské atď.)" majstrovstvá, pretože vytvárajú zmätok s inými oficiálnymi podujatiami na rôznych úrovniach (medzinárodné, kontinentálne, národné).

Toto sa však nevzťahuje na turnaje jedného štýlu, za predpokladu, že nie sú pomenované ako vyššie uvedené (vrátane slov „svetové", „kontinentálne" atď.).

 

V súlade s tým si tiež, prosím, uvedomte, že rozhodcovia WKF sa nesmú zúčastniť na takýchto podujatiach, ako to už bolo oznámené v predchádzajúcej komunikácii.

 

Antonio Espinós

Prezident WKF

 

 

Karate Style events

 

Dear National Federations,

 

Through the present message, we would like to remind all our members the about the WKF position relating to style competitions.

 

Any style events shall not be designated as "National" "World" "Continental (e.g. European, Asian, etc.)" Championships, as they create confusion with other official events on different levels (International, Continental, National).

This does however not apply to single style tournaments, provided that they are not named as afore-mentioned (including the words "World" "Continental", etc.).

 

In line with this, kindly note as well that WKF Referees are not allowed to take part in such events, as has already been communicated in previous communications.

 

Sincerely,

Antonio Espinós

WKF President

 

 

-------------------------------------------------------------------------


Dôležité upozornenie pre rozhodcov WKF / Pripomenutie


Vážené národné federácie,


prostredníctvom tohto oznámenia na zobratie na vedomie všetkým rozhodcom WKF a národným federáciám by sme vám chceli pripomenúť niektoré dôležité pravidlá a pokyny, ktoré sa vzťahujú na všetkých rozhodcov WKF, o ktorých ste už boli skôr informovaní.


* Uznesenie o stanovách WKF (apríl 2018). Jednotliví členovia NF [ako sú rozhodcovia] majú zakázané zúčastňovať sa otvorených podujatí karate, ktoré nie sú v súlade so športovými štandardmi WKF, najmä antidopingovými a bezpečnostnými pravidlami a normami ako aj s kódexom a štandardmi WADA.

* Rozhodcovia WKF sa nesmú zúčastniť medzinárodných podujatí karate, ktoré si svojím názvom možno pomýliť s majstrovstvami sveta alebo kontinentálnymi majstrovstvami použitím názvov obsahujúcich slovo "svetový" alebo menovaním kontinentu. - Toto neplatí pre turnaje v jednom štýle za predpokladu, že sa nevolajú majstrovstvá „sveta" alebo „kontinentálne" majstrovstvá.

* Majstrovstvá sveta WKF a podujatia karate 1 (Premier League, Youth League a Series A) majú prioritu ohľadne účasti rozhodcov WKF. Účasť na iných medzinárodných alebo súkromných majstrovstvách v rovnakých dátumoch ako akékoľvek vyššie uvedené podujatie WKF je zakázaná.


Ďakujem vám všetkým za spoluprácu.

Antonio Espinós

Prezident WKF


Important notice for WKF Referees / Reminder

 

Dear National Federations,

Through the present communication, for acknowledgement of all WKF Referees and National Federations, we would like to remind you of some important rules and guidelines that are of application to all WKF Referees of which you have been already informed earlier.

 

* Resolution on WKF Statutes (April 2018). Individual NF members [such as Referees] are forbidden to participate in open karate events which do not comply with the WKF sporting standards, in particular anti-doping and safety rules and standards, as well as with the WADA Code and standards.

* WKF Referees are not allowed to participate in international karate events that by their name can be confused with World or Continental Championships by using names containing the word "world" or naming the continent. - This does not apply to single style tournaments provided that these are not names "world" or "continental" championships.

* WKF World Championships and Karate 1 (Premier League, Youth League and Series A) events have priority regarding the attendance of WKF Referees. Attendance to other international or private championships on the same dates as any aforementioned WKF event is restricted.


Thank you all for your cooperation,

Antonio Espinós
WKF President