KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Výzva na ocenenie z Nitrianskeho samosprávneho kraja

Vážení športoví priatelia,

 


Nitriansky samosprávny kraj v roku 2023 ocení pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislava Becíka, PhD.

najúspešnejších športovcov a osobnosti pôsobiace v oblasti športu v Nitrianskom kraji za rok 2022.

 

Výzva na podávanie návrhov na oceňovanie športovcov za r. 2022

Formulár Návrh na udelenie ocenenia najúspešnejších športovcov a osobnosti pôsobiacej v oblasti športu v Nitrianskom kraji za rok 2022

 

Cieľom spoločenskej akcie je poukázať na mimoriadne úspechy športovcov a osobností pôsobiacich v oblasti športu.

Nominovať na ocenenie najúspešnejších športovcov Nitrianskeho kraja za rok 2022 môžu telovýchovné jednoty, športové kluby, ale aj široká verejnosť. Hlavnou podmienkou ich nominovania je pôsobnosť daného športovca alebo klubu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

Svoje návrhy na ocenenie môžete predložiť do 10. apríla 2023 a to:

- vyplnením predpísaného formulára, ktorý zašlete elektronicky na E-mailovú adresu alena.zacikova@unsk.sk ,
- vyplnením predpísaného formulára, ktorý zašlete poštou na adresu: Nitriansky samospravny kraj, Odbor školstva, mládeže a športu, Rázusova 2A, 949 01 Nitra,
- vyplnením online formulára na nasledujúcom webovom odkaze: https://docs.google.com/forms/d/1zSVL2eHAwf-u2hmpOimwUSjh625aU_vMth-qaMWrj60/edit?pli=1

 

Na základe výsledkov podaných návrhov budú vyhlásení tí najúspešnejší bez určenia poradia v nasledovných kategóriách: hrubonova@mikron.sk

1. Jednotlivci seniori
2. Jednotlivci juniori
3. Kolektívy seniori
4. Kolektívy juniori
5. Zdravotne znevýhodnení športovci (jednotlivci a kolektívy spolu)
6. Združenie technických a športových činností (jednotlivci a kolektívy spolu)
7. Tréneri
8. Cena predsedu NSK -  Ďakovný list za celoživotný prínos v oblasti športu


Kritéria na oceňovanie športovcov:

- umiestnenie na Majstrovstvách Slovenska, 1. 2. 3. miesto v roku 2022,
- umiestnenie 1., 2., 3., 4.  miesto na medzinárodných súťažiach: Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách sveta v roku 2022,
- umiestnenie na olympijských hrách,
- podujatia Svetového pohára,
- podávanie dlhodobých špičkových výkonov a pozíciu lídra úspešného tímu.

 

Návrh na ocenenie musí obsahovať kompletne vyplnený  formulár, ktorý je prílohou tejto výzvy alebo kompletne vyplnený online dotazník.

Okrem toho je potrebné zaslať fotografiu  (zo športového zápolenia alebo na stupni víťazov) na mailovú adresu: alena.zacikova@unsk.sk .

 

Komisia bude o ocenených rozhodovať na základe stanovených kritérií a tiež sa bude zaoberať všetkými doručenými návrhmi na ocenenie. Nitriansky samosprávny kraj si však v prípade nesplnenia niektorých

z požadovaných kritérií v jednotlivých kategóriách vyhradzuje právo ocenenie neudeliť, resp. nezaradiť nominovaných do verejného hlasovania.

 

S pozdravom

 

PaedDr. Alena Jančoková Žáčiková

vedúca oddelenia

oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu

odbor školstva, mládeže a športu

Župné námestie 3, 949 01 Nitra

------------------------------------------------------------

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Rázusova 2A, 949 01 Nitra

 

tel.: +421/37/69 229 60

e-mail: alena.zacikova@unsk.sk

www.unsk.sk

www.regionnitra.sk

www.ubytovanienavidieku.sk