KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Uznávanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti TRÉNER KARATE

Uznávanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti TRÉNER KARATEV súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. a Vyhlášky č. 110/2016 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe, vydáva Trénersko-metodická komisia Slovenského zväzu karate usmernenie k uznávaniu odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti TRÉNER KARATE.

 

SZK_Uznávanie odbornej spôsobilosti