KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

 

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

Výzva Nadácie Markíza / Výzvy na podporu športu

Výzva Nadácie Markíza

 

Grantový program Nadácie Televízie Markíza „Spoločné zážitky nás spájajú", zameranej na podporu integrácie ukrajinských detí prostredníctvom športových aktivít.


Grant je určený na podporu pravidelných aktivít (športových, kultúrnych, vzdelávacích alebo komunitných), ktoré rozvíjajú sociálne zručnosti, podporujú rôznorodosť a odbúravanie bariér, smerujú k tolerancii a vzájomnému porozumeniu, aktivity zamerané na znižovanie negatívnych dôsledkov situácie, v ktorej sa deti a mladí ľudia z Ukrajiny ocitajú.


Max. finančná podpora na jeden projekt je vo výške 2 000 €.


Každý žiadateľ môže do grantového programu predložiť len jeden projekt. Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického systému e-grant do 20. októbra 2022. Postup pre registráciu a vyplnenie online žiadosti nájdete na stránke https://nadaciacpf.egrant.sk/.

 

Obdobie realizácie projektu je od novembra 2022 do konca augusta 2023.


Detailné podmienky grantu sú dostupné na stránke Nadácie Televízie Markíza: https://nadacia.markiza.sk/grantove-programy/2060175_spolocne-zazitky-nas-spajaju

 

V prípadne záujmu o konzultácie k uvedenej výzve týkajúce sa konkrétneho projektového zámeru, kontaktujte p. Milana Pukančíka na e-mailovej adrese: pukancik@olympic.sk, alebo na telefónnom čísle: +421-2-49256115.


---------------------------------------------------------------

 

Výzvy na podporu športu

 

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu, ktorých súčasťou je aj podpora športových aktivít plánovaných na nasledujúce obdobie jeseň 2022:

 

Banskobystrický samosprávny kraj - Dotácie poskytované za účelom rozvoja športu v BBSK:

 

- Výzva č. 44-01 na materiálne zabezpečenie športovej infraštruktúry.

Maximálna výška dotácie 10 000 €, 10% spolufinancovanie

 

- Výzva č. 44-02 na rekonštrukciu exteriérovej alebo interiérovej športovej infraštruktúry;

Maximálna výška dotácie 20 000 €, 10% spolufinancovanie

 

- Výzva č. 44-03 na podporu športovo talentovanej mládeže;

Maximálna výška dotácie 5 000 €, 10% spolufinancovanie

 

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie so sídlom na území Banskobystrického kraja, alebo ktoré pôsobia, prípadne vykonávajú činnosť na území Banskobystrického kraja.

Termín na predkladanie žiadostí je pri všetkých troch uvedených výzvach do 31.10.2022

 

Viac o výzvach na:

https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Financieamajetok/Poskytovaniedot%C3%A1ci%C3%AD.aspx

 

EACEA - Pilotné výzvy a prípravné akcie

 

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) publikovala dve výzvy v rámci svojej schémy Pilot Calls and Preparatory Actions:

 

Project call 1: "Sport for People and Planet - a new approach on sustainability through sport in Europe"

 

S cieľom zvýšiť povedomie, inšpirovať sa a využiť potenciál športu pre akceleráciu spoločenskej a environmentálnej transformácie, zapojiť občanov EU do aktívnej účasti na trvalo udržateľných opatreniach s využitím športu ako komunikačného nástroja a modelu tejto zmeny.

 

Project call 2: "Grassroots sport programmes and infrastructure innovation"

 

Cieľom je navrhnúť a otestovať inovatívne riešenia pre naplnenie dopytu a ponuky v oblasti športu, poskytnúť inovatívny ekosystém v športe umožňujúci rýchlejší rozvoj športu pre všetkých. Pre realizáciu projektu sa nevyžaduje partner (ide o tzv. monobeneficiary calls).

Trvanie projektu je v rozmedzí 12 - 18 mesiacov s maximálnym rozpočtom 400 000 € (20 % spolufinancovanie) s predpokladaný začiatok realizácie je apríl - jún 2023.

 

Termín na predkladanie žiadostí je do 12.10.2022

Viac informácií o výzvach na stránke agentúry EACEA , prípadne na portáli Európskej komisie Funding&Tenders.

 

Dovoľujeme si Vás tiež upozorniť, že jeseň, resp. koniec kalendárneho roka býva spravidla termínom na predkladanie žiadostí o dotáciu na nasledujúci kalendárny rok pre viaceré samosprávy (mestá, mestské, časti, obce). Sledujte prosím informácie zverejnené na webových sídlach samospráv v mieste vašej pôsobnosti.

 

V prípadne záujmu o konzultácie k výzvam alebo podporu pri príprave žiadostí o dotáciu, prosím kontaktujte p. Milana Pukančíka na e-mailovej adrese: pukancik@olympic.sk, alebo na telefónnom čísle: +421-2-49256115.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------