KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Konferencia SZK 2024

Vážení priatelia, členovia SZK,


Dovoľte, aby sme Vám oznámili,

že dňa 16. júna 2024 (NEDEĽA) o 14:00 hod. sa bude v zmysle čl. XIX Stanov SZK konať v Moštenici č. 159, 97613 Moštenica - Sport Resort Slovenka


KONFERENCIA Slovenského zväzu karate.


Prosíme, štatutárnych zástupcov klubov, alebo nimi splnomocnené osoby, aby si zaradili uvedený dátum do svojich kalendárov.

Všetky náležitosti súvisiace s konferenciou Vám budú v stanovených termínoch zaslané, prípadne zverejnené na webovej stránke SZK.


Vopred ďakujeme za Vašu účasť.

 

S pozdravom

sekretariát SZK

 

Počty hlasov kolektívnych členov SZK
Pozvánka na Konferenciu SZK 16.06.2024
Rokovací poriadok SZK
Rozpočet na rok 2024
Splnomocnenie k zastupovaniu na riadnej Konferencii SZK 2024
Správa o činnosti kontrolóra SZK za rok 2023
Výročná správa SZK za rok 2023

Stanovy SZK