KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Online WKF kurz - akreditovaný coach

Online WKF Accredited Coach Course

Online WKF kurz akreditovaného coacha

 

 

Posielame Vám informácie/text z WKF:

 

SVK verzia prekladu:

Je nám potešením Vás informovať o začatí online WKF kurzu akreditovaných trénerov. Považovali sme za vhodné využiť túto príležitosť na začatie tohto kurzu v týchto časoch pandémie, kde žiaľ tieto aktivity vyžadujúce fyzickú prítomnosť stále nie sú možné v sfére WKF. Výsledkom je, že doposiaľ boli celkom pozastavené nielen športové aktivity, ale aj vzdelávacie aktivity, ktoré obvykle vykonáva WKF.

Spustením tohto online kurzu chceme trénerom Karate poskytnúť možnosť pripraviť sa na svoju úlohu trénerov. Je to dôležitá súčasť cesty športovcov, keď príde čas, ale aj práve teraz, pokým sa športovci pripravujú na návrat k súťaži.

 

Preto nájdete nižšie prehľad tohto nového online kurzu trénerov:

 

a.) Online registrácia na: www.elearning-wkf.net

b.) Cena kurzu: 350CHF

c.) Trvanie kurzu: 6 mesiacov.

 

Obsah kurzu bude účastníkom kurzu k dispozícii počas 6 mesiacov (od ich registrácie), počas ktorých bude potrebné splniť rôzne úlohy na získanie príslušného osvedčenia.

 

* Dohoda o WKF akreditovanom trénerovi
* Ukončenie modulov obsahu
* Ukončenie online seminára

 

d.) Platnosť licencie: 3 roky od okamihu obnovenia činnosti WKF

e.) Obsah: Obsah tohto online WKF kurzu akreditovaných trénerov zahŕňa prinajmenšom to isté ako doterajšie informačné brífingy. Niektoré oblasti sú však uvedené podrobnejšie a využívajú písomný online formát.

 

Celkovo je 6 modulov.

1. Tréner
2. Športovec
3. Blaho športovca
4. Súťaže Kata
5. Súťaže Kumite
6. Celebrácia

 

f.) Otázky: na technické otázky prosím pošlite e-mail na:support@sportdata.org

Prvý online seminár tohto kurzu akreditovaných trénerov bude naplánovaný na koniec augusta, a preto Vám odporúčame, aby ste sa na ňom zúčastnili v tých časoch, keď pandémia prinútila mnohých z nás vykonávať aktivity miestne alebo dokonca doma.

-------------------------------------------------------------------

ENG verzia:

It is our pleasure to inform you about the launch of the Online WKF Accredited Coach Course. We have considered it convenient to take the chance to launch this course during these times of the pandemic, where unfortunately those activities requiring physical presence are still not possible in the WKF domain. As a result, sporting activities at a whole, but also educational activities that are usually conducted by WKF have been on hold until now.

With the launch of this online course, we want to grant Karate coaches the possibility to get ready for their task as coaches. It is an important part of the athletes' journey when time comes, but also right now, while athletes are preparing for getting back to competition.

Therefore, please see below the outline of this new online coach course:

a.    Online registration at: www.elearning-wkf.net

b.    Price of the course: 350CHF

c.    Duration of the course: 6 months.

The contents of the course will be available during 6 months for course participants (as of their registration), during which there will be different tasks to be covered for obtaining the relevant Certificate


*    WKF Accredited Coach Agreement
*    Completion of content modules
*    Completion of online seminar

d.    Validity of the license: 3 years as of the moment of resuming WKF activity

e.    Contents: The contents of this Online WKF Accredited Coach Course include at least the same as the presential briefings to date. Nevertheless, some areas are set out more in depth, taking advantage of the written online format. There are a total of 6 modules

1.    The Coach
2.    The Athlete
3.    Athlete Welfare
4.    Kata competitions
5.    Kumite competitions
6.    Officiation


f.    Questions: for technical questions, please contact; mailto: support@sportdata.org

The first online seminar for this Accredited Coach course will be scheduled for the end of the month of August and we hereby encourage you to take part in it in these times where the pandemic has forced many of us to perform activities locally or even at home.