KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácia z Výkonného výboru SZK.

Informácia z Výkonného výboru SZK

 

VV SZK schválil možnosť podania žiadosti homologizácie stv Dan získaných mimo SZK, jedná sa o skúšky vykonané do 15.5.2021.

 

Podmienkou homologizácie je zaslanie žiadosti o homologizáciu s predložením fotokópie certifikátu získaného stv Dan a úhrade poplatku za STV 1. až 3.Dan 50€ a za STV 4.Dan a vyššie 100€.

 

Žiadosť je potrebné zaslať do 31.12.2021 na emailovú adresu SZK: karate@karate.sk, alebo registračnej komisie: badura.pe55@gmail.com.