KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Školenie trénerov karate I. kvalifikačného stupňa

Stredoslovenský zväz karate v spolupráci s
Slovenským zväzom karate, Univerzitou Mateja Bela a
Slovenskou asociáciou kondičných trénerov

Vás pozýva na

Školenie trénerov karate I. kvalifikačného stupňa
(v celkovej dĺžke trvania 51 hodín)

 

Termín konania:
- VŠEOBECNÁ ČASŤ: 17. – 18. 06. 2017 (So - Ne) plánovaný začiatok o 8:30
- ŠPECIÁLNA ČASŤ: 23. – 25. 06. 2017 (Pi - Ne) plánovaný začiatok o 14:00

Miesto konania:
- VŠEOBECNÁ ČASŤ:Banská Bystrica, KTVŠ Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40 (miestnosť - bude zverejnená na webe SZK + info bude zaslané na e-mail!)
- ŠPECIÁLNA ČASŤ: Banská Bystrica, KTVŠ Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40 (aktuálne miesto bude zverejnené na webe SZK + info bude zaslané prihlásením účastníkom e-mailom!)

Možnosť ubytovania:

ubytovanie je možné zabezpečiť formou záväznej rezervácie v hosťovskom študentskom domove UMB v blízkosti fakulty, Tajovského 40 v cene cca 12.- € / 1 noc. (resp. alternatíva v ubytovacích zariadeniach v okolí)

Možnosť stravovania:

individuálne... (organizátor zabezpečuje len občerstvenie počas výučby)


Gestor školenia:

PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD. – dipl. tréner V. kvalifikačného stupňa, Certified WKF Kata and Kumite Coach (predseda trénersko-metodickej komisie SZK)
e-mail: tmk.karate@gmail.com, tel.: 0903 614 429

Lektori školenia:
Všeobecná časť: Vysokoškolskí učitelia Katedry telesnej výchovy a športu FiF UMB
Špeciálna časť: Oficiálni lektori SZK – schválení akreditačnou komisiou MŠ SR (dipl. tréneri I. triedy resp. IV. a V. kvalif. stupňa, tréneri reprezentácie SR)

Účastnícky poplatok: 100,- € (účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 11.06.2017 prevodom na účet SsZK č.: VÚB - IBAN: SK26 0200 0000 0000 3653 8312 - Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno uchádzača/uchádzačov o školenie nie klub!!!)

Podmienky účasti:
- uchádzač musí byť riadnym členom SZK s platným preukazom
- vek uchádzača musí byť minimálne 18 rokov
- minimálny stupeň technickej vyspelosti 4.Kyu
- musí mať ukončené úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie
- zaslanie záväznej prihlášky – (on-line elektronický formulár !!! )
- uhradenie účastníckeho poplatku

Online elektronická prihláška:

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=sk&formkey=dDhKLUNpdDBGY2FEZHdIdXpwb2F2Z3c6MQ#gid=0
Možnosť prihlásiť sa najneskôr do 11. Júna 2017 !!!

Program školenia:
Bude zverejnený na webe (www.karate.sk; www.karatestred.sk) pred začiatkom školenia a bude zaslaný elektronicky prihlásením účastníkom na e-mail!

 

Podmienky úspešného ukončenia školenia pre získanie trénerskej kvalifikácie:
- Aktívna účasť na všeobecnej a špeciálnej časti
- 60 % úspešnosť v písomnom teste zo všeobecnej a špeciálnej časti
- Praktická ukážka vedenia tréningu na zadanú tému
- Absolvovanie ústnej skúšky zo špecializácie karate

Doplňujúce informácie:
Miroslav Sližik
KTVŠ FiF UMB, Tajovského 40,Banská Bystrica 974 11
tmk.karate@gmail.com

Odporúčaná literatúra:
1. ZEMKOVÁ, E. a kol. (2006) Teória a didaktika karate. Bratislava : FTVŠ UK, 2006, 126s.,
2. BARTÍK, P. – SLIŽIK, M. (2007) Teória a didaktika úpolov a bojových umení. B.Bystrica: PF UMB, 2007.
3. DOVALIL, J. (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia, 2002, 320 s.
4. MORAVEC, R. et al. (2004) Teória a didaktika športu. Bratislava : FTVŠ UK, 2004, 212 s.
5. KAMPMILER, T. et al. (2012) Teória športu a didaktika športového tréningu. Bratislava: FTVŠ UK, 2012.

Dôležité informácie:
- je potrebné si so sebou priniesť: platný preukaz karate /známka na rok 2017, potvrdený STV/, občiansky preukaz, písacie potreby + na špeciálnu časť kimono.
- školenie bude rozdelené tak ako je to uvedené v úvode do dvoch samostatných blokov
- „Všeobecná časť“ školenia bude realizovaná spoločne v zmysle jednotného vzdelávacieho systému podľa platnej akreditácie MŠ SR v spolupráci s ďalšími športovými zväzmi a SAKT

 

Pozvánka na školenie