KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácia z Výkonného výboru SZK

Informácia z Výkonného výboru SZK


Výkonný výbor SZK sa na mimoriadnom zasadnutí 14.6.2014 v Bratislave rozhodol, že podá vysvetlenie a informáciu členom zväzu ku situácii, ktorá nastala pri organizácii 18. Veľkej ceny mládeže v Bratislave 14.6.2014 a zároveň 2. Majstrovstiev Európy Shito ryu federácií v Nových zámkoch.


Slovenský zväz karate organizuje Veľkú cenu mládeže už 18 rokov v júnovom termíne. Po minuloročnej Veľkej cene mládeže zväz obdržal list od prezidenta Európskej federácie karate s upozornením, že náš turnaj sa konal v tom istom termíne ako Majstrovstvá Európy regionálnych družstiev 2013, čo je v rozpore so stanovami EKF. Kedže prezident EKF mal pravdu, z tohto dôvodu sme prisľúbili voľbu termínu 18. Veľkej ceny mládeže tak, aby nekolidovala s ME regiónov 2014.

 

Na zasadnutí VV SZK dňa 7.12.2013 v Trnave bol potvrdený termín 14.6.2014. Viceprezident zväzu pán Baďura informoval členov výkonného výboru, že plánuje v tom termíne organizovať 2.Majstrovstvá Európy Shito ryu federácií v Nových zámkoch. Členovia výkonného výboru ho upozornili, že tak môže dôjsť uňho ku konfliktu záujmov, pretože ako viceprezident zväzu by nemal organizovať súťaž v tých istých kategóriách aké má zväz na Veľkej cene mládeže. Takto by išlo o konkurenčnú súťaž voči zväzu, čo je v rozpore so stanovami SZK.


Pán Baďura uviedol, že nemôže zvoliť iný termín, nakoľko nemá k dispozícii inokedy športovú halu a už zložil zálohu, ale že situáciu bude riešiť tak, že v harmonograme 2.Majstrovstiev Európy Shito ryu federácií naplánuje súťaž mládežníckych kategórií na nedeľu 15.6.2014, teda tak, aby sa členovia SZK, ale aj zahraniční pretekári mohli v sobotu zúčastniť 18. Veľkej ceny mládeže v Bratislave a v nedeľu 2. Majstrovstiev Európy Shito ryu federácií. S týmto riešením VV SZK súhlasil a prijal k tomu uznesenie:


Uznesenie 51/13
Výkonný výbor SZK zobral na vedomie informácie, názory, postoje ohľadom usporiadania 18. VC Slovenska mládeže v Bratislave a 2.Majstrovstiev európskej shito ryu asociácie v rovnakom termíne. Vzhľadom na argumenty a uvedený prísľub viceprezidenta zväzu p. Baďuru VV odsúhlasil organizovanie 18. Veľkej ceny mládeže v Bratislave a uvedených majstrovstiev v Nových Zámkoch s podmienkou, že v sobotu, 14.06., budú na programe iba seniorské kategórie - aby sa tak predišlo kolízii oboch podujatí v súťažiach detí, žiakov, dorastencov a juniorov.


Za týchto podmienok potom jednotlivé kluby SZK mohli prihlasovať svojich pretekárov na obidve súťaže. V prípade 2. Majstrovstiev Európy Shito ryu federácií aj zaplatili dopredu štartovné.

 

Niekoľko dní pred súťažami ale došlo k zmene časového harmonogramu 2.Majstrovstiev Európy Shito ryu federácií, keď pán Baďura informoval jednotlivé prihlásené kluby, že súťaž v kategóriách mládeže bude prebiehať v sobotu 14.6.2014, teda v tom istom termíne ako súťaž 18. Veľkej ceny mládeže v Bratislave. Neinformoval o tom ale sekretariát zväzu, ani prezidenta zväzu, ani členov VV, okrem tých, ktorí sa mali so svojimi klubmi súťaže zúčastniť. Situáciou sa bude VV zaoberať na najbližšom zasadnutí za prítomnosti p. Baďuru, pretože zmena programu súťaže ako sú Majstrovstvá Európy niekoľko dní pred jej zahájením je bezprecedentná. Jednotlivé zahraničné výpravy si totiž zabezpečujú letenky, prípadne iné náležitosti spojené s účasťou určite niekoľko mesiacov, alebo týždňov dopredu.

 

Napriek tomu, že Slovenský zväz karate túto situáciu a kolíziu termínov nezapríčinil, VV považuje za potrebné informovať členov SZK o príčinách jej vzniku a ospravedlniť sa za ňu.


V Bratislave 14.6.2014