KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Zimná univerziáda SR 2016

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY, SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UNIVERZITNÉHO ŠPORTU

organizujú

Zimnú univerziádu Slovenskej republiky 2016 - KARATE

 

Usporiadateľ: Technická univerzita v Košiciach
Termín: 18. 2. 2016
Miesto: Telocvičňa T-1, Akademické športové centrum Jedlíkova 7, Košice
Prezentácia: 18.2.2015 o 9:00 hod., Jedlíková 7

Súťažné kategórie: Kata: muži, ženy (jednotlivci, družstvá)
                                     Kumite: muži: -60, -67, -75, -84, +84kg, družstvá
                                                  ženy: -50, -55, -61, -68, +68kg, družstvá

Časový harmonogram:
9:00 hod. - 10:00 hod. prezentácia, váženie

10:00 hod. - 10:15 hod. slávnostné otvorenie
10:15 hod. súťaže v kata (eliminácie + finále), suťaže v kumite (eliminácie + finále)
18:00 hod. ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov

Prihlášky: Prihlášky je potrebné zaslať v elektronickej podobe predsedovi športovej komisie karate na SAUŠ prof. RNDr. Františkovi Kačíkovi, PhD., na adresu: kacik@tuzvo.sk do 15.1.2016, ktorý nominovaným účastníkom zašle nominačné listy, s ktorým sa pretekár preukáže pri prezentácií. Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia, univerzitu, fakultu, SŠ - ročník štúdia, prihlasovanú(é) disciplínu(y). V prihláške je potrebné uviesť aj požiadavku na ubytovanie.

Podmienky účasti: Športovci štartujú na International Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení štúdia v roku 2015/2016. Štartovať môžu študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia - rok po ukončení VŠ štúdia, vek do 28 rokov. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR. Môže štartovať aj študent strednej školy v maturitnom ročníku 2015/2016, pričom musí doložiť potvrdenie o návšteve školy. Športovec štartuje za univerzitu. Štartovať môžu študenti všetkých výkonnostných kategórií. Nominačný list športovca musí byť potvrdený predsedom športovej komisie SAUŠ príslušného športu. Účastníci sú povinní mať so sebou preukaz poistenca a nominačný list.

 

Propozície