KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vážení priatelia,

vo vzťahu k úlohám pri naplnení štátneho informačného systému sme obdržali informácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ktoré týmto zverejňujeme...

 

Zároveň prikladáme formulár, ktorý Vám pomôže pri zbere údajov od členov.

 

Formulár člena SZK


Vážení predstavitelia športových organizácií,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v súčasnosti prebieha 3-mesačná zákonná lehota na doplnenie údajov do registrov FYZICKÝCH osôb v športe a PRÁVNICKÝCH osôb v športe. Lehota plynie od 1.7.2016 do 30.9.2016. Na splnenie tejto úlohy je potrebné, aby zväzy vyplnili importné tabuľky, ktorých štruktúra sa od súčasných registrov líši. Uvedomujeme si, že ide o náročný proces, ktorý zahŕňa komunikáciu so všetkými príslušnými klubmi a príslušnými fyzickými osobami, ktoré nie vždy komunikujú včas. Doterajšia prax ukazuje, že väčšina subjektov vždy pracuje intenzívnejšie až na konci určenej lehoty, čo v tomto prípade môže spôsobiť veľké problémy na strane povinných osôb (zväzov a klubov), ako aj na strane ministerstva, resp. NŠC. Nápor synchronizačných konfliktov pri importoch tabuliek počas niekoľkých posledných dní pred koncom septembra môže byť nezvládnuteľný v reálnom čase, s dôsledkom na paralelne prebiehajúci proces spracovania žiadostí o príspevok uznanému športu a jeho výpočet.

V snahe predísť náporu problémov, alebo aspoň zmierniť ich následky si Vás dovoľujeme informovať, že k synchronizácii údajov a ku koordinácii celého procesu usporiadame pracovné stretnutia, ktoré budú určené pre osoby, ktoré sú v športových organizáciách fyzicky zodpovedné za aktualizáciu registrov. Stretnutia sa uskutočnia vo veľkej zasadačke na 2. poschodí na Stromovej 9 na Kramároch (nové sídlo sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež) v nasledovných termínoch:

 

25. augusta 2016 (štvrtok) od 9:00 do 11:00 hod. - pre väčšie zväzy
26. augusta 2016 (piatok) od 9:00 do 11:00 hod. - pre menšie zväzy

 

Kapacita miestnosti je 40 osôb (je to oveľa menšia miestnosť ako veľká zasadačka na Hanulovej), preto Vás žiadame o účasť iba jednej osoby za Vašu organizáciu. Na stretnutí Vám presne vysvetlíme, čo je kľúčové, na čo sa nesmie zabudnúť, a samozrejme odpovieme na Vaše otázky. V prípade poterby budeme v organizovaní stretnutí pokračovať, aby sa nestalo, že nezvládnete prechod na nové registre, čo by malo vplyv na financovanie Vášho zväzu, nakoľko zápis do registrov už je na rozdiel od minulosti zákonnou povinnosťou, a údaje potrebné pre výpočet finacií sa budú čerpať z tohoto systému (údaje, ktoré tam nebudú zapísané, pre ministerstvo neexistujú). Žiadame Vás, aby ste si v rámci dobrej komunikácie vymenili túto informáciu medzi sebou navzájom, aby sme si boli všetci istí, že sa dostala ku všetkých relevantným športovým subjektom: národným športovým zväzom a vybraným športovým organizáciám. V prílohe Vám zasielame ešte raz importné tabuľky vrátane manuálu a zoznam väčších a menších zväzov (kvôli účasti na prvom alebo druhom stretnutí).

 

Ďakujeme za pozornosť, ktorú venujete tomuto úkonu a za spoluprácu!

 

S úctou

Monika Maršáleková
poverená riadením sekcie
sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky